Archiwum kategorii: szykany

UWAGA Działania związane z projektem drogi „Nowa Łużycka” potrzebna pomoc i wsparcie działkowców.

Chcielibyśmy poinformować Państwa najszybciej jak to tylko jest możliwe iż społeczność mieszkańców Dzielnicy Orłowa postanowiła wspólnie z naszymi  dążeniami działać w związku z planowaną przebudową części naszego ogrodu związaną z budową Projektu pod nazwą „Nowa Łużycka”

DNIA 15.03.2017r ( Jutro – w środę ) o GODZINIE 13:00 nastąpi otwarte spotkanie z posłem Panem Horała związane z planowanym Briefing’iem prasowym w którym dobrze by było aby uczestniczyli też nasi działkowcy jako zainteresowani  w sprawie

!!! Spotkanie odbędzie się u zbiegu ulic Wrocławskiej i Sieradzkiej !!!!

Stąd bardzo prosimy aby osoby, które mają możliwość przybycia na miejsce i  mogły by się wypowiedzieć na temat planowanych inwestycji  drogowych przez Urząd Miasta Gdynia stawili się najliczniej jak to tylko jest możliwe.

Chcielibyśmy pokazać iż jesteśmy zainteresowani wycofaniem się Urzędu z planów przeprowadzenia tej  drogi  w zakresie doprowadzającym ruch  do ul. Wrocławskiej, czemu sprzeciwiają się też sami mieszkańcy, którym wmawia się iż ta inwestycja jest robiona dla nich, a jak pokazują fakty niezgodnie z ich  wolą.

Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział Państwa w tym spotkaniu i zamanifestowania naszego zdania sprzeciwu ( oczywiście w miarę możliwości bo zdajemy sobie sprawę zarówno z krótkiego terminu powiadomienia, jak i nietypowej godziny dopołudniowej, gdy to część z Państwa może być jeszcze w pracy)

Niestety  informacja o tym spotkaniu dotarła do nas dość późno ale mamy nadzieję iż choć część z Państwa wesprze nasze działania, które są zbieżne z mieszkańcami Orłowa sąsiadujących  z naszym Ogrodem.

Poniżej prezentuję treść protestu podpisanego przez około 250  osób który został złożony już w Urzędzie Miasta i powinien być wspierany wszelkimi możliwymi działaniami .

Poniżej plik do pobrania dla osób które chciały by się podpisać pod dążeniami mieszkańców i złożyć we własnym imieniu  swoja kartę sprzeciwu, oraz wklejona treść tego protestu dla osób, które chciałyby się z nim zapoznać .

Wroclawska_-_protest_20170308

Gdynia, 8 marca 2017

Prezydent Miasta Gdyni

Al. Piłsudskiego 52/54

81382 Gdynia

Dot. Projekt Planu Zagospodarowania nr 1609

Jako mieszkańcy dzielnicy Mały Kack oraz Orłowo zgłaszamy sprzeciw wobec wyłożonego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nr 1609 pod tytułem Rzeka Kacza – Potok Przemysłowy.

Sprzeciw motywujemy faktem, że niektóre zapisy tego projektu Planu stoją w sprzeczności z dokumentem nadrzędnym, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, a także negatywnie oddziałują na życie mieszkańców wyżej wymienionych dzielnic.

W szczególności chodzi o projektowaną drogę zbiorczą oznaczoną w Planie jako karta 34 KD-Z ½, która stanowi środkowy fragment projektowanej ulicy tzw. Nowej Łużyckiej. Ma to być ulica, która będzie przedłużeniem Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Wrocławskiej. Karta 34 potwierdza wytyczenie tej ulicy we wspomnianym powyżej śladzie.

Stoi to w sprzeczności z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, a konkretnie z rozdziałem VI Dziedzictwo Kulturowe i jego zasoby w punkcie 1.1. Modernistyczne zespoły architektoniczne i urbanistyczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego gdzie mowa jest o najcenniejszych i charakterystycznych obszarach miasta, które podlegają szczególnej ochronie urbanistycznej. Wymieniony tam jest obszar 1h – zespół urbanistyczny Małego Kacka w rejonie pl. Górnośląskiego; dobrze wykształcone przestrzennie, regularne założenie z centralnym placem handlowym. Stanowi cenny i reprezentatywny przykład urbanistyki okresu międzywojennego. Projektowanie drogi zbiorczej przez sam środek tego kompleksu jest zniszczeniem jego charakteru, doprowadzi do niekontrolowanego zwiększenia potoków ruchu samochodowego i zburzy wewnętrzną spójność urbanistyczną dzielnicy Mały Kack.

W rozdziale XI – Mieszkalnictwo rejon ulicy Wrocławskiego jest uwzględniony na mapie jako obszar podlegający szczególnej ochronie programowo-przestrzennej. Oznacza to, że należy dochować szczególnej staranności w przypadku zmian w tkance miejskiej w tym obszarze. Poprowadzenie ulicą Wrocławską drogi zbiorczej jest zaprzeczeniem zapisów z tego rozdziału. W tym rozdziale wymienia się TYP 1 jako obszar o wysokich wartościach kulturowych, do których zalicza się wprost rejon ulicy Wrocławskiej. Studium mówi wprost o ograniczenia sposobów użytkowania tych obszarów o ile zmiany te wywołałyby znaczący wzrost ruchu samochodów, lub inne negatywne skutki dla mieszkańców. Nowa Łużycka w śladzie ulicy Wrocławskiej spowoduje spiętrzenie ruchu na tej ulicy, dodatkowo zablokuje skrzyżowanie z ulicą Wielkopolską oraz zwiększy niebezpieczeństwo w ruchu drogowym dla pieszych jak również pogorszy stan zanieczyszczenia hałasem.

Oprócz zapisów Studium, projekt ulicy Nowej Łużyckiej niesie szereg niekorzystnych zmian dla mieszkańców dzielnicy Mały Kack.

 • Zwiększa ruch na spokojnej ulicy Wrocławskiej,

 • Ogranicza liczbę miejsc parkingowych w tej części dzielnicy

 • Wyprowadza ruch tranzytowy ze Śródmieścia w stronę Karwin, Dąbrowy, Wiczlina przez wąską ulicę Wrocławską oraz niewydolne skrzyżowanie z ul. Wielkopolską, całkowicie je blokując (brak możliwości przebudowy),

 • Nie rozwiązuje kompleksowo żadnego problemu transportowego w tej części Gdyni, powodując za to kolejne kolizyjne i niebezpieczne miejsca,

 • Niszczy charakter i klimat dzielnicy Mały Kack, poprzez przymus wycinki alei starodrzewu, nieuniknione poszerzenie ulicy, likwidację części klombów i narażanie mieszkańców na hałas, korki oraz zanieczyszczenie powietrza.

 • Zmniejsza atrakcyjność Placu Górnośląskiego jako lokalnego placu handlowego i centrum dzielnicy Mały Kack.

 • Narusza integralność zlewni rzeki Kaczej, który nie powinien być zabudowywany zgodnie z dołączoną do projektu planu analizą oddziaływania na środowisko.

Podsumowując, projekt planu nie spełnia podstawowego wymogu zgodności z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz niesie za sobą negatywne skutki dla mieszkańców Gdyni, a w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Mały Kack. Wnosimy o jego odrzucenie.

Imię i Nazwisko

 1. Marcin Osowski

 2. ..

 3. ..

 4. ..

 5. ..

 

 

Z Poważaniem
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Uwaga Mija kolejny termin składania wniosków w planowaniu Terenu

Witamy Państwa i ponownie informujemy iż miało miejsce kolejne wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów na których znajdują się nasze Ogrody. Niestety ze względu zbyt późnego dostarczenia pism ze strony Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni nie udało nam się uczestniczyć co uważamy za celowe działanie tej jednostki budżetowej Urzędu miasta, ograniczające możliwości uczestnictwa nas jak i też Państwa w kolejnych wyłożeniach planów.

Ponieważ 10.03.2017r ( Piątek )  mija termin na składanie wniosków które można składać zarówno listownie jak i osobiście z naszej strony podtrzymujemy sugestie dotyczące poprzednich propozycji wniosków i uwag z  artykułu :

Link do poprzedniego artykułu – kliknij na ten napis aby się przenieść

Pozostaje nam tylko ubolewać nad faktem iż w ten sposób podchodzi się do nas jako do osób, które zajmują prawie 70 % planowanego terenu ….

A zatem śpieszmy się z wystosowywaniem wniosków i uwag aby zdążyć  do końca 10.03.2017r .

Wszelkie informacje umieszczone są w poprzednim artykule do którego  zapraszamy, a link do niego  znajduje się powyżej.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

Ostatni moment na wysłanie wniosków w sprawie planowania przestrzennego terenu na którym mieszczą się nasze Ogrody (28.12.2016r.)

Do końca roku 2016 jest termin do  wysłania wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego terenu na którym mieszczą  się nasze Ogrody.

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski muszą zawierać oznaczenia pól ( np PD23 ) których  dotyczy  się uwaga

Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna

Wnioski a nie wniosek dobrze jest  składać osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii, a następnie warto  zawsze sprawdzić na stronach  Biura Planowania Przestrzennego  czy  zostały one wzięte pod uwagę , lub z jakiego  powodu  zostały odrzucone, kolejne dyskusje na ten temat mogą odbywać się przy okazji kolejnego  wyłożenia planów .

A skoro każdy mieszkaniec Gdyni może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

Zachęcamy również do  składania uwag jako mieszkańcy Gdyni do pozostałych  terenów R.O.D., które będą przycinane zgodnie z tym co przedstawiliśmy poniżej :

TEREN  01 :

Dotyczy obszarów : 30 ZD i 31 ZD

Tak jak  do planowanego obszaru 30 ZD niestety nie możemy mieć zastrzeżeń ze względu na planowaną tam trasę traktu pieszego , który jednocześnie jak  się ostatnio okazało ma być tez droga techniczna dla obsługi oczyszczania koryta Rzeki Kaczej, będącą coraz częściej traktowana jako jedyny kanał odprowadzający  wody opadowe, tak do obszaru 31 ZD jak najbardziej mamy zastrzeżenia które wielokrotnie w czasie omawiania nowych planów zgłaszaliśmy jak widać bezskutecznie.

Tereny zaznaczone na czerwono obejmują podcięcie terenu R.O.D. „Kaszubskie”

Zastrzeżenia do terenu 31 ZD

Teren ten pod żadnym względem nie powinien być przycinany, działka geodezyjna została przekazana w 1973 roku  na potrzeby naszego ogrodu  i  zgodnie z Ustawą o terenach Ogrodów Dzialkowych podlegają one ochronie tejże ustawy. Wskazane przycięcie terenu nie jest w żaden sposób podyktowane wyższym celem publicznym , a jedynie jak określają to pracownicy Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni ” kosmetycznym przycięciem ” co  w tym wypadku jest niedopuszczalne. Teren związany z obsługa rzeki Kaczej przewidziany jest z przeciwległego  brzegu wiec ta ingerencja jest bezpodstawna i powinna zostać wycofana z planów.

Żądania :

Wycofanie zmian związanych  z terenem 31 ZD wykazanych na powyższym planie kolorem Czerwonym jako bezpodstawne i łamiące przysługujące nam prawo  do  gruntów chronionych  ustawą i gwarantujących ich przeznaczenie.

TEREN 02 :

Dotyczy obszarów :

29 ZD ; 20 ZP ; 29 ZD ; 19 ZP ; i 34KDZ 1/2

Teren ten przedstawia od lat kopiowaną bezmyślnie i wciskana w ten obszar inwestycję drogową w postaci tzw „Nowej Łużyckiej” Pisaliśmy o niej wcześniej i obszerniej przy okazji omawiania tego terenu podczas pierwszego  wyłożenia planów co można przejrzeć tutaj : Poprzedni Artykuł o Nowa Łużycka

Zastrzeżenia :

 1. Zastrzeżenia dotyczą się budowy tej trasy tylko na jej  końcowym odcinku , pomiędzy ulicą : Przemyską, a Wrocławską
 2. Pomimo  wielu modyfikacji  do  dnia dzisiejszego nawet nie sprawdzono rozkładu  ruchu pojazdów i  jego  wpływu na pozostałe obszary co potwierdził Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni na wyłożeniu Planów dnia 01.12.2016 r.
 3. Jako uzasadnienie budowy tej  drogi podaje się większe skomunikowanie mieszkańców Orłowa na obszarze pomiędzy ulicami Lotników, Wielkopolską, a Łowicka, czemu stanowczo zaprzeczają jego mieszkańcy twierdząc iż budowa tego odcinka jest całkowicie zbędna, a sami założyli w tej sprawie stowarzyszenie „Wrocławska” które ta tezę potwierdza. Mieszkańcy są całkowicie przeciwni tej inwestycji która zbyt ingeruje w spokojny charakter tego obszaru  wpompowując w niego  ruch  uliczny bez w żaden sposób niezaplanowany kierunek jego  rozładowania, a pracownicy  Biura wręcz dodają iż zostanie on tam jeszcze zblokowany co zaprzecza głównej tezie wprowadzania ruchu ulicznego który potem chce się blokować. A więc sama zasadność budowy nawet za 50 lat jest z góry niezasadna
  TYLE co  do  obszaru 34 KDZ 1/2
 4. W przypadku obszaru 29 ZD nie jest niczym uzasadniony  wypust w stronę Karwin który  dodatkowo rezerwuje dodatkowe tereny z głównego  ciągu trasy a którego  wcześniej tam nie było, kolejna nadinterpretacja planów.
 5. W przypadku obszaru 19 ZP uzasadnionego budową trasy 34 KDZ 1/2 uważa się ja niezasadna zgodnie z brakiem zasadności tej trasy ( pkt 1-3 ) a więc tereny te nie powinny być zmieniane z terenów przeznaczonych  na tereny Ogrodów Działkowych.

Żądania i  wnioski :

 1. Zaprzestanie planowania „Nowej Łużyckiej” na obszarze 34 KDZ 1/2 i jej infrastruktury wynikowej na obszarze 19 ZP i 29 ZPD jak i 20 ZP na odcinku pomiędzy ul. Przemyską , a Wrocławska.
 2. Skierowanie ruchu od ulicy Przemyskiej która może zostać swobodnie poszerzona o tereny  nieużytku skarpy pod Kościołem i  szkołą do ul. Olkuskiej, dalej  Ulica Olkuska , która również może zostać poszerzona o byłą bocznice kolejową ( stary nasyp ) az do ulicy Łęczyckiej, i dalej Płocką i obrzeżami leśnymi do ulicy Gedymina gdzie zostanie w ten sposób realnie odciążony ruch pojazdów zmierzających  z dzielnic : Witomino, Redłowo, centrum, Wzgórze Sw. Maksymiliana, Działki leśne , skierowany ku Karwinom i  do Sopotu odciążając również realnie skrzyżowania przy Alei Zwycięstwa na wysokości ulicy Redłowskiej , Stryjskiej , jaki węzła Wzgórze Św Maksymiliana, realizując przez to założenia dążenia rozbudowy terenów docelowych o charakterze mieszkalnym co od wielu lat jest w pełni realizowane poprzez cały czas rozbudowywane nowe osiedla.

TEREN 03 :

Dotyczy obszarów :

28 ZD Zaznaczonych na czerwono

Wnioski i zastrzeżenia :

Teren R.O.D. „Kaszubskie”  zaznaczony na tym obszarze na czerwono  został zbyt szeroko  przycięty na co  nie wskazują żadne uwarunkowania. Nie wzięto  naszych  sugestii pod uwagę poprowadzenia traktu pieszego po przeciwległej stronie rzeki  skoro i tak dąży on do niedalekiej przeprawy kawałek dalej  i  wymusza budowę kładki która w tym miejscu nie istnieje będąc zerwana podczas ostatniej powodzi, sam ten fakt podważa stabilność planów i ich nieprzemyślane rozwiązania mogące w przyszłości generować cykliczne straty jak i zagrożenia dla spacerujących tam pieszych dla których ten trakt jest tworzony

Rozwiązania :

Przeniesienie traktu na przeciwległy brzeg i  zachowanie lądowej spójności planowanego przedsięwzięcia na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul Łowickiej  prawym brzegiem rzeki, a nie lewym a później prawym jak jest teraz planowane. Dodatkowym atutem za tym rozwiązaniem jest charakter niestabilnego brzegu pod względem geologicznym składającego  się  we większości z Torfu i iłów pozostałych po wcześniej osuszonych tam terenach bagiennych na których stworzono po osuszeniu Ogrody Działkowe. Prawy brzeg zdecydowanie jest bardziej stabilnym podłożem do planowanych działań. Szkoda tylko że przed planami nie wykonano odpowiednich badań, które zapewne by to potwierdziły.

TEREN 04 :

Dotyczy obszarów :

24 ZD ; 26 ZD ; 16 ZP ; 17 ZP ; oraz Drogi 45 KD-D 1/2

Wnioski i zastrzeżenia :

 1. Obszary 24 ZD i 26 ZD są obszarami o  charakterze iłowo torfowym a więc niestabilnym pod względem nośnika traktu jak i drogi ( pozostałości po  terenie bagiennym osuszonym ) , dodatkowo planowanie traktu na zewnętrznych  strefach koryta biorąc pod uwagę ostatnie wylania są iście karkołomnym i hazardowym pomysłem jeśli chodzi o trwałość ich budowy. Ostatnie wylania pokazały iż rzeka zabrała właśnie z tych zewnętrznych terenów nawet do 3-4 m gruntu, a mając tego świadomość nie dokonano korekty planów.
 2. ten sam obszar został również zarezerwowany pod poszerzenie drogi kosztem R.O.D. „Kaszubskie” które to tereny dla tego  samego  celu przykrajano już 2 krotnie w poprzednich latach. Droga 45 KD-D 1/2 w planach nie odbiega od pozostałych  dróg na terenie M. Kacka a ze względu na jej charakter już dzisiaj planowane jest  przekształcenie jej na drogę jednokierunkowa o jednym pasie jezdni. przez wiele lat dopuszczano  skumulowana zabudowę rodzinną w obrębie tej drogi bez rezerwowania obszarów po przeciwległej stronie drogi, a teraz planuje się rozrost jej w stronę terenów zajmowanych przez R.O.D.  kosztem wielu odszkodowań związanych  z naniesionymi tam zasadzeniami i konstrukcjami altan których rezerwacja dotyczy. Brak planowania w poprzednich latach próbuje się nadrobić znów  strata po stronie Ogrodów, może w końcu urzędnicy ponieśli by raz straty za swoje decyzje …?? Już nie wspominając o propozycji rezerwacji w obrębach przyległych terenów zastępczych za tereny odbierane R.O.D. co Ustawa o R.O.D. nam gwarantuje …

Wnioski i rozwiązania :

 1. Zaniechanie rezerwacji gruntów pod rozbudowę drogi 45 KD-D 1/2 , zaplanowanie przekształcenie tej drogi  w 1 kierunkowa z obostrzeniem zakazu postoju po jednej stronie co  całkowicie rozwiązuje problemy komunikacyjne na miarę tej koncepcji.
 2. Rezerwacja i ew wykorzystanie terenów przy rzece wiąże się z dodatkowymi kosztami odstępnymi po stronie miasta gdyż na tym terenie przebiegają ciągi komunikacyjne i rurociągi pod nimi których rekonstrukcja będzie bardzo finansowo chłonna a której w żaden sposób nie wzięto pod uwagę. Wiec proponujemy odstąpienie od tak zarówno finansowo nie dostosowanego projektu, co też niebezpiecznego przez możliwość podtopień i uszkodzeń po zewnętrznej stronie łuków i zakrętów biegu rzeki .

TEREN 05 :

Dotyczy obszarów :

23 ZP,US ; 52 KD-X ; 16 ZP ; 24 ZD ; 25 ZD

Wnioski i uwagi

 1. Dziwi nas Fakt iż przygotowuje się plan zagospodarowania przestrzennego bez wcześniejszych ekspertyz Hydro i Geologicznych. Jak  widać na załączonym planie na bardzo krótkim obszarze znajdują się aż 9 Meandrów rzecznych które w ostatnim okresie, jak i w następnych latach na które planowany jest Plan stanowią i stanowić będą przy  kumulacjach wód opadowych z nowo powstających  w górnych  częściach źródeł  rzeki Kaczej ognisko wystąpień z koryta i podmyć gruntów. Skoro rzeka Kacza jest jedynym w tym rejonie kanałem odprowadzającym wody opadowe to powinno być zagwarantowane jak najszybsze ich odprowadzanie aby nie stanowiły one zagrożenia tak jak to miało ostatnio miejsce w Lipcu dla posiadłości i siedlisk ludzkich na terenie M. Kacka .

Wnioski i rozwiązania

Wnioskujemy o wstrzymanie zatwierdzania w/w planów do momentu opracowania kompleksowych rozwiązań hydro-geologicznych dotyczących tego terenu, zagwarantowania rozliczenia gruntów pod ewentualne jak już wiemy planowane przebudowy, które w żaden sposób nie zostały tutaj uwzględnione. uważamy iż pośpiech  w zatwierdzaniu niepełnych planów spowoduje dodatkowe niepotrzebne koszty które dla żadnej ze stron nie są wskazane.
Z naszej strony  proponujemy wyprostowanie przynajmniej tych największych meandrów stwarzających zagrożenia, przebudowę tak jak to miało miejsce przy ul. Lotników koryta rzecznego tak aby wody opadowe były we właściwy i nie zachwiany sposób odprowadzane zgodnie z wcześniejszymi regulacjami na zbiornikach retencyjnych które, zarówno już istnieją, jak i są w tej chwili planowane i realizowane. Lokalne plany zagospodarowania terenu nie mogą egzystować jak  wyspa w odosobnieniu wpływów mających swoje źródło w terenach przyległych.

Na tym chcielibyśmy skończyć nasze spostrzeżenia co do planów zagospodarowania terenów na naszym obszarze.

Poniżej przedstawiamy dla zainteresowanych legendy oznaczeń z załączonych map, oraz przypominamy że termin składania wniosków upływa 30 Grudnia 2016 , a każdy Wniosek i Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia, a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna. Wnioski zbiorcze nie będą brane pod uwagę !!!

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Uwagi do Planu zagospodarowania wysłane – dzisiaj ostatni dzień

KopertaJeszcze w dniu dzisiejszym mogą Państwo wysłać swoje uwagi  do  planów  zagospodarowania przestrzennego. Jest to praktycznie ostatni  dzwonek,  aby to  zrobić, gdyż dzisiaj mija podany termin do 01.,03.2016r. , decyduje data stempla pocztowego, lub osobista wizyta w Biurze Planowania Przestrzennego  Miasta Gdyni w godzinach jego  urzędowania co też właśnie dobiegło końca.

Mamy nieodparte wrażenie, że działkowcy  liczą na to, że Zarząd w swojej  magicznej mocy  postawi się w ich imieniu, otóż dementujemy  ten fakt… nie zrobi tego i jest to jak  najbardziej  mylne odczucie .

Pomimo,  że reprezentujemy  blisko  400  ogrodów działkowych wraz z ich  rodzinami  licząc średnio  ok  800 osób,  to  głos który  częściowo  prezentujemy  poniżej, a który  złożyliśmy  z ramienia instytucji liczy  się jako 1 SZTUKA, a nie jak  może Państwo błędnie rozumują jako  całej  dużej  społeczności …

My  ze swojej  strony  złożyliśmy odrębne wnioski jako  mieszkańcy Gdyni

Właśnie dlatego  namawialiśmy  cały czas, aby  występowali  Państwo  w swoim imieniu jako  mieszkańcy  Gdyni,  których  głos liczony  jest  wyżej  niż nasz instytucjonalny.

Poniżej  przedstawiamy  główne założenia poruszone w naszych uwagach do w/w planu z ramienia R.O.D. „Kaszubskie” .

1. Podstawowym brakiem jaki poruszaliśmy to poza głosami Rady dzielnicy M. Kacka ( a właściwie we większości głosem Pani Radnej Pałgan), lakonicznym poparciem Rady dzielnicy Orłowa ( którego terenu plany te się nie dotyczą, oraz jednostkowym głosem Pani Radnej U.M. Gdyni p. Mazur, nie ma żadnego odzewu poparcia, ani nacisku społecznego na powstanie tej inwestycji we wskazanej lokalizacji. Są one przejawem chęci zaistnienia działalności pseudo społecznej niezbędnej do umieszczenia właściwych wpisów w ulotkach wyborczych przy następnych wyborach, bez pokrycia potrzeb mieszkańców i co za tym idzie dobra naturalnego środowiska Nie ma również po konsultacjach społecznych mieszkańców jak i Gdynian trendu do konieczności powstania w tym miejscu tak rozbudowanego ciągu. Początkowy zarys obejmował ciąg pieszy w zgodzie z naturą , zielenią i naturalnym biegiem rzeki, wśród siedlisk i żerowisk tutejszych populacji kaczek. Dotychczasowe zamknięte tereny R.O.D. Stworzyły tam właściwe warunki do ich egzystencji i rozrodu, gdzie co roku jest ich coraz więcej.

Wiadome jest nam iż trwają równolegle prace planistyczne i rozmowy nad reaktywacją trasy rowerowej wzdłuż tzw ścieżki zdrowia, która od lat jest naturalnym ciągiem komunikacyjnym, zarówno pieszym, jak i rowerowym. Jest to zaledwie trasa ciągnąca się równolegle w odległości zaledwie ok 500m od planowanej praktycznie na siłę przez Państwa trasy. Dodatkowo jest to naturalnie i łagodnie uwarunkowany dojazd zarówno w przypadku tras rowerowych, łączący jednocześnie już istniejące, jak i te naturalne trasy rowerowe leśne. I właśnie na naturalne tendencje i upodobania Gdynian należy stawiać, zamiast uszczęśliwiać ich na siłę poprzez inwestycje ani technicznie , ani finansowo nie opracowane pod żadnym pozorem. Nawet na prezentacji wyłożenia planu nie zostały zaprezentowane wyliczenia finansowe planowanych projektów i inwestycji, które są kluczowe dla mieszkańców przy ocenie ich zasadności z ramienia wspólnego budżetu Gdynian.

2. Drugim brakiem merytorycznym jest planowanie tak finansowo chłonnego projektu bez wstępnych ekspertyz geologicznych czy Geo Morfologicznych, mających za zadanie potwierdzenie czy w ogóle w tym miejscu może zostać wybudowana w/w trasa i ciągi, ze względu na ciągle zmieniający się bieg rzeki Kaczej, jak i niestabilność gruntu w 2/3 jej planowanej budowy ze względu na torfowe rozlewiska i byłe bagna, na których brzegu zaplanowano jej budowę. Osoby które tak usilnie starają się doprowadzić do powstania tej inwestycji nie mają pojęcia o genezie powstania tutejszych ogrodów, dla których tereny zostały przekazane na obszarze rozlewisk rzeki Kaczej, i które w początkowej formie były bagnami, które to w 1951 roku za pomocą otrzymanych rur z przebudowy starego miasta w Gdańsku i utworzonego za ich pomocą drenażu grawitacyjnego tereny te zostały częściowo osuszone, co na cele sezonowych upraw działkowców w zupełności wystarczyło, a w tym wypadku mija się z celem jako całoroczne egzystowanie szlaku. Drenaż ten Trwa do dzisiaj.

Dodatkowym problemem geomorfologicznym jest tez teren zalewowy o ok 1/3 długości planowanej inwestycji, na którego to terenie mają mieścić się Szlak pieszy i rowerowy, co z góry naraża skarb Państwa jak i budżety Dzielnic, oraz Miasta na sezonowe dodatkowe koszty eksploatacyjne, a być może nawet z czasem zaniechanie napraw na tym terenie dużej części wspomnianej inwestycji po cyklicznych zalaniach i powodziach, zwłaszcza ze część planowanych tras ma ciągnąć się po już utworzonych wałach p. powodziowych dokonując przebudowy już nowo powstałego wału, który powstał dzięki planu dofinansowania z Unii Europejskiej, narażając na konieczność zwrotu tych środków. Brak też jest odpowiednich zgód i opracowań na wykorzystanie tych wałów w planowanej, a właściwie nieplanowanej inwestycji.

Sugerujemy zatem zaprzestania rozbudowy szlaku rowerowego w zakresie tej inwestycji i planów na korzyść naturalnego szlaku pieszego wzdłuż rzeki Kaczej, z zachowaniem naturalnego środowiska, zieleni bez zmian w otoczeniu, co też w swoim raporcie wpływu na środowisko sugeruje też Referat Ochrony Środowiska w opracowaniu tego projektu. Nie odnosi się on bowiem do tych planowanych inwestycji.

Dodatkowym zbędnym inwestycyjnie planem jest planowanie ścieżki rowerowej w zakresie ulic Lipnowska – Radomska, gdzie teren jak i grunt, oraz częste wylewy rzeki ze względu na istniejące tam meandry mogą powodować jej częste niszczenie i degradację, a koszt budowy ich na terenie torfowisk jest mijającym się z przeznaczeniem . Wspomniana wcześniej alternatywa planowanego  ciągu rowerowego jest całkowicie pozbawiona ryzyka i możliwości uszkodzeń tras pieszo rowerowych.

Uwagi dotyczą się pól : 23 ZP US; 16-20 ZP; 10 UO UK OS; 04 MN1,U; 28 ZD; 29 ZD; 30 ZD; 31 ZD

3. Trzecim powodem dla którego plan zagospodarowanie terenu nie został właściwie przygotowany to również na siłę motywowany i przepychany z wersji na wersję, coraz bardziej okrojony projekt ulicy „Nowej Łużyckiej”, który również w założeniach ostatniej Rady Miasta z sierpnia ubiegłego roku dotyczącej tego planu zakładał zmianę zagospodarowania terenu, ze względu na tą inwestycję, tylko i wyłącznie pomiędzy obszarem ulic leżących pomiędzy Ul. Stryjską , a Przemyską. Planiści dopuścili się też rozszerzenia poza zgodą Rady Miasta na obszarze określonym jako 19 ZP zmiany zagospodarowania terenu pomimo obowiązującej ich ustawy o ogrodach działkowych z funkcji ZD na ZP, naciągając potrzeby rozbudowy zarówno planowanej drogi „Nowej Łużyckiej”, jak i domniemanych terenów rekreacyjnych. Ok 200 metrów dalej znajdują się tereny rekreacyjne spełniające te funkcje bez konieczności ich dublowania. Zaleca się w tym zakresie pozostawienie terenu jako Ogrody Działkowe i zaniechania rozbudowy i uszczuplania terenów zielonych na poczet betonowych inwestycji ( planowane parkingi przy dzielnicy domków jednorodzinnych są ewidentnie zbędne.

Ponieważ projekt ten z technicznego punktu widzenia i realnych braków przeprowadzenia planowanej inwestycji z 2005 roku sukcesywnie był okrajany i na dzień dzisiejszy zaniechano zarówno przebudowy okolic ul. Żmudzkiej i Góralskiej, jak i Wrocławskiej, to na tą chwilę jego dalsza rozbudowa powinna zakończyć się na wysokości ul. Przemyskiej, gdyż dalsze wpuszczanie ruchu ulicznego na spokojne i niedostosowane planistycznie, wraz z brakiem możliwości rozszerzenia ulice Orłowa nie są w stanie odebrać tego wzmożonego ruchu, jak i nie rozładują wcześniej planowanego łącznika. Ul. ” Nową Łużycką” na tą chwilę można potraktować jako dokończenie rozwoju planistycznego ( może nawet z mniejszym rozmachem i mniejszym nakładem inwestycyjnym łącząc rondo przy ul. Stryjskiej, z ulicą Przemyską, co zapewne jak Państwo podkreślają w folderach sprzedażowych posesji na terenie tzw „Psiej Górki” będzie atutem komunikacyjnym właśnie dla tego terenu, rozwijając jego infrastrukturę i możliwości, nie burząc jednocześnie spokoju i jakości życia mieszkańców po drugiej stronie ul. Sieradzkiej.

Sugerujemy zatem, aby inwestycję tą jeszcze raz przeszacować pod względem poziomu hałasu i natężenia ruchu który w tej okolicy nie ma technicznych szans zostać rozładowanym, a zdecydowanie utrudni życie mieszkańcom spokojnej części jak na tą chwilę Orłowa.

Sugerujemy też zachowanie pola 19 ZP jako pola o oznaczeniu ZD ze względu na dotychczasowy Charakter zagospodarowania, biorąc pod uwagę Ustawę o Ogrodach działkowych, która to rzeczowo określa takie działanie dla terenów będących w użytkowaniu Ogrodów ponad 30 lat.

Sugerujemy też zaprzestania dążenia do inwestycji Tzw drogi „Nowej Łużyckiej” w zakresie 30 ZD; 31 ZD; 19 ZP; 30 KD-Z 1/2; pomiędzy ul. Przemyską , a Sieradzką i pozostawienie tej kwestii szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi wśród okolicznych mieszkańców.

4. Czwarta uwaga dotyczy części planowanej rozbudowy ( poszerzenia ) ulicy Wieluńskiej w zakresie pól : 24 ZD; 26 ZD;

Planowane tak jest poszerzenie drogi Wieluńskiej ze względu na kłopotliwy przejazd małego i bardzo rzadko kursującego autobusu. Jako problemy określa się zaparkowane pojazdy po obu stronach ulicy, a także brak możliwości wyminięcia się dwóch pojazdów na tej drodze przy w/w zaparkowanych pojazdach. Ul. Wieluńska kilka lat temu była już poszerzana i rozbudowywana kosztem właśnie ogrodów Działkowych. Teraz ze względu na nieudolne planowanie planuje się powtórzyć ten proceder tłumacząc go „wyższym dobrem publicznym”, choć dobrem czyni się w tym wypadku zło pozbawiając znacznej części działkowców ich ogrodów, a przecież są o wiele tańsze i sprawdzone metody przeciwdziałania w/w problemom.

Zaleca się tutaj miedzy innymi :

A/. w pierwszej kolejności modernizację oznaczenia drogowego wprowadzając np zakaz jednostronny parkowania na ul. Wieluńskiej, np po stronie Ogrodów działkowych co nie zablokuje możliwości wjazdów i komunikacji dojazdowej do posesji mieszkańców, a następnie obserwację zachowań i ew zbieranie uwag na temat pozostałych problemów,

B/. W przypadku braku wystarczającego rozwiązania wspomnianych problemów, zmienić charakter drogi z dwukierunkowej na jednokierunkową pozbywając się pozostałych i możliwych problemów wykazanych w uzasadnieniu rozbudowy drogi, a będących całkowicie zbędnymi zarówno technicznie jak i wydatków w budżecie Miasta Gdyni, przekierowując ewentualne środki z tego celu na bardziej drażliwe i będące bardziej niezbędnymi

Mamy nadzieję, iż chęć terminowego zamknięcia planowania przestrzennego tego terenu nie przyćmi dobra Gdyni, ogółu i co za tym idzie jego mieszkańców, którym poprzez krótkie terminy zapoznania się z planami nie dano się właściwie wypowiedzieć i odnieść w pełni do planu

Pozdrawiamy licząc na Państwa inicjatywę i poparcie
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2016.02.01 Jest już wyłożony plan zagospodarowania naszego terenu

Ponownie wracamy  do tematu, który  w części  dotyczy  naszego  ogrodu i jego terenów :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037a na poniższym planie zaznaczyliśmy na czerwono odręcznie tereny które będą podlegały  zmianom :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037_zmianyZmiany te będą w trzech  przypadkach  dość duże, a mianowicie :

1. zmieniono  zagospodarowanie terenu  z Ogrodów działkowych  na tereny rekreacyjne, planując tam wybudowanie parkingów i  innej infrastruktury, jest to obszar z zakresu  ulic wrocławska do kurpiowska po  stronie tych  ulic licząc od kaczej rzeki ( czerwony  prostokąt.

2. Ze względu na planowaną budowę drogi która ma połączyć tereny  Redłowa z Orłowem i  dobiegać do  ul. Wrocławskiej zostaną przejęte tereny  działek  w drugim zaznaczonym terenie  czerwonym prostokątem ( plany  się ciągle zmieniają, i to Państwo  mają wpływ na to  czy  zostaną zrealizowane, pamiętajmy iż w  tzw mieczy czasie wybudowano już taki łącznik  o  nazwie „Różowa droga” więc jego  znaczenie przestaje być niezbędnym, tym bardziej że planowana droga z obu  stron ma wąskie odnogi  co  wydaje się niezasadnym  planowanie jej  z takim rozmachem , jeśli nawet  nie zaprzestanie tych planów jako  zbędnych ).

3. To  kontrowersyjna ścieżka pieszo/rowerowa, która bardzo  przycina lewy  brzeg Kaczej  rzeki  przycinając również tereny  R.O.D. ponad granice działek  geodezyjnych  należących  do  R.O.D. Ten fragment  naniosłem  czerwoną linią wzdłuż planowanej  na żółto  kropeczkami ścieżki. Wiele naszych  traktów komunikacyjnych  zostanie  zlikwidowanych  ze względu na ten projekt.

Proszę pamiętać iż wszystkie te projekty są w fazie dyskusji i teraz mają Państwo jedyny moment  na wywarcie wpływu na ich  późniejsze istnienie i realizację w konsultacjach  społecznych  z Państwa udziałem które odbędą się jak już wspominaliśmy :

 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 godzina 17:00

Zapraszamy  Państwa do  czynnego udziału  w tym spotkaniu  i  jeszcze bardziej  czynnego  składania wniosków o  poprawki  do planowanych  zmian i  inwestycji.

Chcielibyśmy też zauważyć iż wszystkie konsultacje związane z ochroną środowiska na tym terenie datowane są na rok  2013 gdy to  wcale nie była planowana w/w ścieżka  a w opinii wyraźnie mówi  się o  zachowaniu  terenów zielonych  w niezmiennej  formie co też jest  sprzeczne z wyłożonymi  planami w dniu  dzisiejszym.

Poniżej  plany  i  dokumenty :

20160202_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko-104490_fileot dokument PDF

20160202_projekt_zagospodarowania_pierwsze_wylożenie_104580_fileot Dokument  PDF ( uwaga duży i  długo  się otwiera, proponujemy  pobrać i otworzyć lokalnie )

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy Dokument  PDF ) dla przypomnienia główny  organizator przedsięwzięcia.

Pozdrawiamy licząc na Państwa duży  udział na spotkaniu w InfoBoxie 04.02.2016r godzina 17:00

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.08.21 Kto nie lubi Naszych Ogrodów …Kacza rzeka łączy, czy dzieli ludzi …?

Długo  się zastanawiałem, zanim zacząłem pisać ten post  do  Państwa, ale stwierdziłem, że lepsze jest  napisanie prawdy opartej na Faktach, niż szykanowanie i  opisywanie nieprawdy jak to czynią inni  na łamach internetu i podczas innych  działań.

cropped-DSC4170bwn1.jpg

A zatem do  rzeczy :
W ostatnim czasie odnotowaliśmy  szereg ataków medialnych na nasz Ogród.  Ataki te miały za zadanie zdyskredytować nasze istnienie w dzielnicy  Mały Kack, Orłowo,  jak i  w całej  dolinie Kaczej Rzeki. Jak już wspomniałem mój  artykuł tutaj  oparty będzie na Faktach,  a nie na domysłach,  czy pomówieniach.

Na łamach strony  Rady  dzielnicy  Małego Kacka, która powinna dbać o zarówno  swoich  wyborców, jak i dobre imię swojej  dzielnicy, przeczytać można kilka niepochlebnych informacji o  naszym ogrodzie, a nawet groźby usunięcia naszego ogrodu  z  terenu Dzielnicy. Tak, groźby i to  dosłowne, wypowiedziane przez Panią Halinę P. , Radną Rady  Dzielnicy M.Kack wybrana w tym roku przez część wyborców z Małego Kacka. Głosi ona w swoim programie co  następuje :
20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Na tej  oficjalnej stronie Rady  Dzielnicy  M. Kack  prezentującej program wyborczy jak i  zapowiedź działań Pani  Haliny  możemy  przeczytać miedzy  innymi :
„(…) Zamierzam również aktywnie działać w celu usunięcia tj. przeniesienia w inne miejsce szpecących i utrudniających rozwój dzielnicy Ogródków Działkowych . Zajmują one najbardziej atrakcyjną część dzielnicy czyli dokładnie całą dolinę rzeczki Kaczej do której mieszkańcy od 60 lat nie mają dostępu. Rzeka Kacza i tereny po obu jej brzegach mają być atrakcją dla wszystkich. Chcę także żeby w Małym Kacku powstały szerokie ,nowoczesne ,metropolitalne trasy rowerowe .Do naszej dzielnicy tj. do rezerwatu Przyrody Kacze Łęgi oraz do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjeżdżają rowerzyści , turyści, sportowcy, naukowcy , studenci, miłośnicy przyrody, obserwatorzy ptaków i zwierząt leśnych. (…)

Tutaj  do pobrania cała treść ze strony rady  Dzielnicy :

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Pani Halina P.  nie wiedzieć dlaczego chciałaby rozwoju  dzielnicy   na naszym terenie. Pytanie jest, jakiego  rozwoju. Wielokrotnie nasz Ogród bronił się od prób stworzenia na jego terenie zabudowy  mieszkalnej  z tzw tarasami tuż nad rzeką Kaczą. Wiele razy  wspólnie z P.Z.D. broniliśmy tego terenu przed zagarnięciem go przez Developerów, ostrzących zęby na te jakby nie było intratne miejsce. Począwszy od roku 1959 r, gdy to  tamtejszy Wydział Architektury Miasta Gdynia zaplanował na terenie naszych  działek „Budownictwo Miejskie” i tylko  dzięki Zarządom tego ogrodu  nie ma tam dzisiaj  bloków, betonów i innych  wielkomiejskich konstrukcji, które zniszczyłyby to miejsce. Pani  Halina P. nigdzie nie przedstawiła żadnego konkretnego planu swoich  działań, ani  zamysłów. Tylko ogólniki i żądania. Nie wniosła żadnego projektu określającego  konkretnie to  co  ma na myśli pisząc „Rozwój Dzielnicy”  w tym miejscu, jakby dzielnica M. Kack miała mało możliwości rozwoju i sposobów rozwoju. Żadnych planów, projektów przedstawiających „Usunięcie” Ogrodu, jak to określa Pani  Halina, abyśmy mogli  dowiedzieć się dlaczego tak usilnie do tego dąży. Nie wiedzieć dlaczego  dąży  do  tego,  aby część z jej potencjalnych  wyborców, mieszkańców Gdyni  w Małym Kacku, posiadających ogrody  działkowe na terenie naszego  R.O.D.u miałaby się wynieść. Rozmawiamy  z wieloma ludźmi  dookoła o tej  sytuacji i nikt nie wie o  co  chodzi  Pani  Halinie, aż nasuwa się samo powiedzenie „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o … (…)”.
Pani Halina nie jest jedyną osobą, która ma podobne podejście, być może przez nią wspierane, bo  nawet słownictwo jest  zbieżne. Na stronie mianującej  się nieoficjalnym Forum Rady  Dzielnicy M.Kacka możemy przeczytać następujące treści i  wypowiedzi na temat naszego ogrodu  :
Niejaki „boston” pisze : „Moim zdaniem należy poszukać środkow na sfinansowanie i na wyrzucenie natychmiast tego co musimy ogladac kazdego dnia a mianowicie przypominających slamsy lat 30 ogródki działkowe.”

I dalej : „Zawłaszczyli całą naszą piękną Kaczą , zadrutowali wszystkie mostki żeby nie można dojść do brzegu, porobili odpływy nieczystości wprost  do rzeczki.To straszne budy i są w samym środku naszej dzielnicy.”

„Dolina rzeki Kaczej to park krajobrazowy i tu powinien być piekny zielony teren z piekną roślinnością, dostępny dla wszystkich mieszkańców całego trójmiasta a nie eldoradoco  dla garstki działkowiczów których piękno naszej dzielnicy i rzeki Kaczej zupełnie nie interesuje i dewastują dzielnicę.”

Na stronie tej  pod adresem : http://sebamast.webd.pl/phpBB/viewtopic.php?t=24&highlight=kacza&sid=8a519d5994690e3664e7a3ff8c72301f

Można przeczytać wypowiedzi wyjaśniające te niedorzeczne pomówienia i oszczerstwa. Wielu  z nas może poczuć się urażonych takimi  słowami, i  się wcale nie dziwię, bo  w niczym nikt  z nas nie zawinił zwłaszcza blokując rozwój dzielnicy, z którą współżyjemy tyle lat.

Wiele z tych  osób zarówno na stronie Rady  dzielnicy  M. Kack jak i  na stronie Rady  dzielnicy  Orłowo, ( obie dzielnice na spotkaniu  w czerwcu zapowiadały  współpracę – widocznie różni się pojęcie słowa współpraca w zależności od punktu  widzenia) wypowiada się w podobny  sposób.

Część uwag dotyczy  dotychczas nierozwiązanego problemu, tak problemu zarówno dla R.O.D., jak i  dla dzielnicy  nieograniczonego  dostępu do Kaczej Rzeki.

Naświetle w kilku  zdaniach o co  chodzi:

Osoby te powołują się na Ustawę o  Ciekach  wodnych  stworzoną na przełomie lat 2001 – 2006,  gdy to powstała jej  ostateczna nowelizacja. Ustawa ta mówi, że obywatele R.P. mają mieć zapewniony  niczym nie wzbraniany  dostęp do Cieków wodnych ( w tym rzek), w obrębie 1,5 m od granicy koryta rzecznego. I  wszystkie te osoby  powołują się na ten jeden z kilkuset paragrafów tej ustawy. Jak  widać nie wszyscy potrafią czytać tekst  ze zrozumieniem w jej  całym brzmieniu. Ta sama ustawa mówi również, że Regionalne Zarządy cieków Wodnych powinny rozliczyć grunty  związane z tą zmianą ( dotychczas nie było takiego prawa i grunty do brzegu rzeki, jak i  sama rzeka w obrębie posiadanego terenu leżały pod władaniem R.O.D.) . Te same Regionalne Zarządy zostały  zobowiązane tą ustawą do zewidencjonowania i  wytyczenia granic cieków wodnych, o  czym w ogóle się nie wspomina. Do dnia dzisiejszego  Rzeka Kacza nie posiada wytyczonej granicy koryta Rzeki, a jej bieg na terenie Rod i przyległym potrafi  się zmienić nawet co  2 m-ce o odległości rzędu 2-3 m. Dopiero teraz na wniosek R.O.D. , Z.D.i Z. Gdynia, Urzędu Miasta Gdynia kończy się przygotowywanie takiego opracowania geodezyjnego, które to  jest i będzie podstawą do  wytyczenia właściwych  odległości zagwarantowanych ustawą. R.O.D. „Kaszubskie wnioskował w latach  2013/2014 o  wytyczenie takich granic i otrzymał negatywną odpowiedź jako czynności zbędne. Dzisiaj przestały być one zbędne, bo mówi o nich  więcej osób i  więcej osób się interesuje tym tematem, co  instytucji do tego powołanej jest nie na rękę i stąd podjęte z jej  strony  działanie i prace do dążące do uzupełnienia tej  dokumentacji przez właściwe organy. Pytanie dlaczego nie zrobiono tego przez 8 lat obowiązywania obowiązku ustawowego ?…

R.O.D. „Kaszubskie” zdaje sobie sprawę z obowiązku i konieczności udostępnienia wspomnianych obszarów obywatelom i mieszkańcom, jednak nikt  z nas nie podejmie ryzyka wielkiej inwestycji jaką jest położenie ciągu ogrodzenia zabezpieczającego teren R.O.D od 1951 roku, aby okazało się w końcowej jego  części, że należy owo ogrodzenie przesunąć gdy to powstaną plany granic koryta rzeki odmienne od wymierzonych przez R.O.D. . Łatwo jest szkalować, mówiąc i pisząc że R.O.D. wzbrania dostępu, co jest nieprawdą. Jedna strona swoim działaniem nie może powodować zniszczeń i strat na ogrodzie przez swoje dążenia nie zachowując pełni procedur im towarzyszących,  których już dzisiaj  doświadczamy na wskutek otwarcia ogrodzenia przy ul. Kurpiowskiej i ponosząc straty i dewastacje. Regularne nachodzenia grup  dzików niszczące nasze uprawy, jak i  dewastacja niższej klasy społecznej  naszego  środowiska, które nachodzi altany i je okrada i  dewastuje stała się faktem.

Nowy Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”, zarówno na spotkaniu w Czerwcu z Radami  Dzielnic M. Kacka jak i Orłowa, oraz w maju na spotkaniu z Przedstawicielem ZDiZ w Gdyni wyraził chęć współpracy i pomocy  w rozwiązaniu sprawy  spornej  dostępu do Kaczej Rzeki. W żaden sposób nie blokuje działań instytucji, z którymi  współpracuje do planowego przywrócenia tego  dostępu. Ale mówiąc o planowym przywróceniu, mówimy o rzetelnym wywiązywaniu się poszczególnych instytucji ze swoich  poczynań i zapowiedział działania zgodne z następującym harmonogramem : 1. Wytyczenie granic Koryta Kaczej Rzeki. ( w trakcie realizacji  przez Zarząd Cieków Wodnych) 2. Rozliczenie i  wywłaszczenie gruntów zgodnie ze wspomniana ustawą ( grunty do  dnia dzisiejszego nadal są pod władaniem R.O.D.) . 3. Wyznaczenie realnych terminów zabezpieczenia terenu R.O.D. „Kaszubskie” w etapach  związanych  z zamknięciem i  zabezpieczeniem poszczególnych  sektorów ogrodu. 4. Po zabezpieczeniu każdego  z sektorów R.O.D. „Kaszubskie zobowiązuje się do otwarcia dotychczasowych  grodzi parkanów i  ogrodzenia zgodnie z ustawą.

Jak  widać, z naszej  strony nie ma niechęci  do  współpracy, niestety istnieje wśród niektórych mieszkańców i Radnych dążenie do rzekomego utworzenia ciągu spacerowego wzdłuż Kaczej Rzeki, który oficjalnie nie postał żadnym projektem. Nie jest określone którędy, na jakiej  szerokości, w jaki sposób ma być wytyczony, ale ważniejsze jest, aby udeptać chyba na złość dla R.O.D.u trawę dookoła rzeki dla kilku psów, nie bacząc na straty, które tym działaniem mogą powstać.

Pani Halina usilnie działa nad chęcią natychmiastowego otwarcia terenu, ale nic nie zrobi nawet będąc  Radną w Radzie Dzielnicy, aby o teren, o którym tak namiętnie opowiada, należycie zadbać i  zapewnić mu chociażby  dodatkowe fundusze w postaci opłacenia terminowego strzyżenia traw tak, aby był on  zadbany jak ten na terenie R.O.D. . Z.D.i Z. ma obowiązek koszenia trawy 2x do  roku, efektem tego  są tylko 2x po 14 dni piękne widoki gdy przycięta trawa jest  faktycznie zadbanym terenem ( wiedzą o tym wszyscy, którzy mają trawniki. Niestety i to  nie jest prawdą, bo ostatnie koszenie traw w czerwcu skończyło  się  pozostawieniem stosów nieskoszonej trawy na brzegach  koryta Kaczej  rzeki, o które potem obwiniało się działkowców o jej  wyrzucanie poza teren Ogrodu.

Na początki Lipca Zarząd dróg i  Zieleni  zakończył prace nad odcinkową regulacją koryta Kaczej rzeki  która to  została wykonana naprawdę przepięknie. Proszę samemu to  zobaczyć :

IMAG1908

Proszę zobaczyć jak  2 dni temu wyglądało to  samo  miejsce :

IMAG2337

Myślę że Pani  Halina P. i pozostałe osoby  z Rady  Dzielnic powinny  do  czasu uregulowań prawnych związanych  z otwarciem  terenów o które tak usilnie walczą, zorganizować i  zadbać o nie, pokazując innym, że potrafią nimi  zarządzać, tak  samo  dobrze, jak potrafią mówić o ich  zagospodarowaniu bez planów i projektów, bo na słowach ze strony  Pani  Haliny się kończy. Otwarcie wspomnianego terenu pozostało bez echa i  zapowiadanej rzekomej  dbałości o coś co miało stać się chlubą tej  dzielnicy , a dzisiaj jest wręcz ugorem i  „krzaczowiskiem”. Jeśli  Rady  dzielnicy nie potrafią zadbać o tak małą jak na tą chwilę część terenu, to  zdecydowanie nadgorliwością jest dążenie wręcz usilne o pozostałe jej części, które będą większym wyzwaniem do  zarządzania i kosztem w utrzymaniu Dzielnicy, który powinni zaplanować w budżecie, a planów na ta chwilę, jak i pieniędzy na te cele nawet nie widać, już o działaniach tych  co tylko krzyczą i grożą nie wspomnę.

My  z naszej  strony  pozostaniemy  w zgodzie z ustaleniami  z urzędem Miasta Gdynia, ZDiZ  i będziemy  dążyć, aby  w porządku  dokumentacyjnym oddawać poszczególne tereny  zgodnie z zobowiązaniem i pełną, a nie cząstkową  literą prawa.

Zarząd R,O.D. „Kaszubskie”