Polityka ochrony danych osobowych

Właścicielem strony http://kaszubskie.org/ oraz poczty elektronicznej rodkaszubskiegdynia@pzd.pl jest Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe, Rodzinny Ogród Działkowy Kaszubskie w Gdyni, Przemyska 41, 81-508 Gdynia. Ogród jest reprezentowany przez Zarząd ROD.

Każdy Działkowiec zawierając umowę dzierżawy działkowej powierza ROD Kaszubskie dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy. Tym samym wyraża zgodę na kontakt w sprawach związanych z umową. 

Każda osoba podejmująca kontakt z ROD Kaszubskie, niezależnie od sposobu komunikacji może przekazać ROD Kaszubskie dane osobowe. Przekazanie danych osobowych może mieć miejsce, przykładowo w sytuacji, gdy użytkownik strony http://kaszubskie.org/  nawiąże kontakt telefoniczny z numerem telefonu udostępnionym na stronie internetowej ogrodów albo wyśle wiadomość e-mail lub list na adres ogrodu wraz z prośbą, zapytaniem, skargą, w których poda dane kontaktowe.

W takich przypadkach ogród będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji otrzymanego zapytania, pisma, skargi. W praktyce oznacza to przekazanie Państwa danych osobie uprawnionej przez ROD Kaszubskie do przetwarzania danych osobowych, Członkom Zarządu ROD, a w szczególnych przypadkach innym pracownikom Polskiego Związku Działkowców, np. radcom prawnym, księgowym, instruktorom.

Zarząd ROD posiada obowiązek, na wniosek osoby, której dane są przetwarzane, udzielać informacji o zakresie posiadanych i przetwarzanych danych, sprostować lub poprawić przechowywane dane oraz usunąć przechowywane dane osobowe, z zastrzeżeniem, iż usunięciu nie mogą podlegać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy dzierżawy działkowej.

Zamieszczenie tych informacji służy spełnieniu obowiązku wynikającego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy również, iż Zarząd ROD stosuje środki organizacyjne i techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni