Historia ROD Kaszubskie

Rodzinny Ogród Działkowy „Kaszubskie”, zwany później R.O.D „Kaszubskie ” powstał 26 Maja 1945 roku. Ogrody te początkowo przybrały nazwę „Kacza Rzeka”, pochodzącą od rzeki, która płynie ich  środkiem. Były to początkowo Pracownicze Ogrody Działkowe.

Poniżej kilka wzmianek  datowanych  w tutejszej kronice jest to  w końcu nasza historia, którą również tutaj  chcemy  wspominać i upamiętniać :

IMAG1825_1

W 1951 roku plony z ogrodów działkowych zawieziono  na wystawę, która została zorganizowana przez P.O.D. w Łodzi. W roku tym ogrody liczyły już 180 członków i cały czas się rozrastały zarówno terytorialnie jak i w liczbie członków. Jesienią tego roku Zarząd Ogrodu sprowadził pierwszą partię sadzonek drzew owocowych którą rozprowadzono wśród działkowców.

IMAG1829_1

Rok 1952 – Podjęto pierwszą uchwałę dotyczącą ogrodzenia terenu P.O.D. siatką drucianą. I po podjęciu zobowiązania 1-wszo Majowego przystąpiono  do prac społecznych mających na celu ogrodzenie ogrodu. Wybrano też na nowego przewodniczącego obywatela Abramowskiego. Tego roku zmieniona została na specjalnym zebraniu walnym decyzja o  zmianie nazwy ogrodu na „Kaszubskie” co też trwa do  dzisiaj. Czyn Pierwszo Majowy  zakończył się 450 mb ogrodzenia siatki  w połowie Lipca, a na jesieni Zarząd sprowadził kolejną partię drzewek owocowych. Otrzymano też z Sopotu ok. 120 rur ( częściowo uszkodzonych), które zostały wykorzystane w czynie społecznym do melioracji podmokłych  działek.

IMAG1830_1

Rok 1953 – W marcu tego roku  Ogrody otrzymały  do  swojej  dyspozycji  nowe tereny. Zajmowały one teren położony przy „Straży Pożarnej” w Orłowie i  są tam z nami  do  dziś. Sprowadzono także wapno i ok 2.600 kg nawozów, które rozprowadzono wśród działkowców. Ponieważ działkowców wciąż przybywało, podjęto  decyzję o budowie świetlicy. Świetlicę budował „Komitet Blokowy”, wraz z „Komitetem Rejonowym” i  z dużą pomocą czynu  społecznego  Zarządu jak i  działkowców. Do tej pory  Wszystkie zebrania działkowców odbywały  się w Szkole Podstawowej nr 13 w Małym Kacku i tam też zorganizowano  skromne obchody  „Dnia Działkowca”.

 

Rok 1957 –  Gospodarzem ogrodu  została Obywatelka Pietkiewież, a sekretarzem Obywatelka Kisielewska. Ogrody  z roku na rok piękniały i kwitły w oczach działkowców, oraz dzięki pracy ich rąk. Sadzono  więcej jarzyn i kwiatów. Delegacja Ogrodu  wzięła również udział w pochodzie 1-wszo Majowym, oraz podjęła szereg  zobowiązań Pierwszo-Majowych. P.O.D. w Gdańsku zorganizował obchody „Dnia Działkowca” w Elblągu. Na te uroczystości pojechała pociągiem dnia 15-go  Września 20-to  osobowa delegacja.

IMAG1837_1

IMAG1838_1

Rok 1958 – 23 Kwietnia 1958 roku na zebraniu informacyjnym nastąpił wybór nowego przewodniczącego, funkcję tą objął Obywatel Chlebba Klemens. Powołano  do  współpracy  z Zarządem dwie dalsze kobiety które pełniły funkcje „Grupowych” : Obywatelkę Klapkowską Monikę , oraz Obywatelkę Prądzińską Helenę. Obywatel Chlebba Klemens jesienią na zebraniu sprawozdawczo wyborczym zrezygnował z funkcji przewodniczącego, a jego funkcję objął Rychert Franciszek.

Rok 1959 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  w Gdyni – Wydział Architektury zaplanował na terenie naszych  działek „Budownictwo Miejskie”, W tym celu  zadrzewiono i  zakrzewiono  nasze działki na terenach przy „Kaczej Rzece”. Zarząd P.O.D Kaszubskie czynił starania aby ta decyzja została cofnięta. Tereny  zastępcze proponowane działkowcom były  gołe i  zapiaszczone. W rezultacie tych  działań tereny  znów zostały przydzielone Ogrodom i nadal trwała tu ich uprawa. W roku tym zakrzewiono teren wokół świetlicy, podjęto  decyzję o konserwacji ogrodzenia, na którego cele otrzymano  farbę z Zieleni Miejskiej. 06 Września wytypowani działkowcy udali się na wycieczkę do Gniezna

IMAG1839_1

IMAG1842_1

15-tu  działkowców z okazji  dnia działkowca otrzymało odznaczenia Związków Zawodowych, a 15-tu innych  dyplomy. Rozdano  listy pochwalne, oraz nagrody  rzeczowe w postaci  narzędzi do uprawy  działek takich jak  : sekator, widły, szpadle i książki zakupione z funduszu P.O.D.. Obywatel Pietkiewicz otrzymał pochwałę za swoją kilkuletnią pracę gospodarza ogrodu.

IMAG1844_1IMAG1845_1IMAG1846_1IMAG1847_1Rok 1960 – Był to rok krzewienia kultury  fizycznej. W związku z czym Zarząd P.O.D. zakupił instrumenty muzyczne na kwotę 1.500 zł i przekazał je dla nowo powstałego zespołu „Olimpia” działającego już prężnie przy  wybudowanej świetlicy. W lutym zorganizowano  zabawę karnawałową a zyski z niej  przekazano na krzewienie fizycznej. Zamówiono 20 egzemplarzy „Działkowca” dla działkowców Ogrodu. Zaplanowano  znów sprowadzić wapno i nawozy. P.O.D. otrzymało też dotację z Zieleni Miejskiej w Gdyni na upiększenie naszych ogrodów. Zarząd P.O.D. wpłacił z własnych funduszy kwotę 1.225 zł na budowę szkół 1000-Lecia. 14-go  Sierpnia goszczono na terenie  wycieczkę z Gniezna. Dzień Działkowca odbył się 10-września, zaproszono na nie przedstawicieli P.R.M.N, jak i  Zieleni Miejskiej. Na akademii gościom wręczono kosze z plonami z Ogrodów, oraz kwiaty. Zaproszono  dzieci  ze szkoły nr 13 które tańczyły i deklamowały wiersze o plonach.  Odwiedzono  z tej okazji też chorych  działkowców w szpitalu w Redłowie. 22 Listopada konstytuował się na zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym nowy Zarząd. Na dzień nauczyciela P.O.D. zakupiło kwiaty na kwotę 150 zł wręczając je gronu pedagogicznemu, dziękując w ten sposób za współprace.

IMAG1849_1

Rok 1961 – P.O.D „Kaszubskie” przystąpiło do współzawodnictwa w skali wojewódzkiej. Zakupiono  z P.M.R.N. w Gdyni Wydział Leśnictwa, 1 opylacz i 1 opryskiwacz po cenie obniżonej. Wiosną tego roku przystąpiono  do grodzenia naszych ogrodów od ul Wieluńskiej i Sieradzkiej. Zarząd przekazał znów 1.000 zł na odbudowę szkół 1000-Lecia. Nawiązano  kontakt  z dzielnicowym Milicji Obywatelskiej i  zapraszano go na miesięczne zebrania. dzień działkowca odbył się 27 Sierpnia. Wieniec Dożynkowy  z Warzyw, Owoców i Kwiatów uplotły grupowe : Klapkowska i Prądzyńska. Po akademii odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich  działkowców. Dnia 10 Października odchodzono  Dzień M.O. . Uroczystości  z tym związane odbyły się w naszej  świetlicy. Przedstawiciele P.O.D. wręczyli wiązanki kwiatów funkcjonariuszom M.O.

Rok 1962 – Z okazji „Dnia Kobiet” Zarząd P.O.D zakupił książki na kwotę 150 zł i  wręczył je kobietom aktywnie udzielającym się w pracach  Zarządu. 13-go Lipca Przewodnicząca P.O.D. „Kaszubskie” Obywatelka Marszal Władysława, pojechała na wycieczkę do Warszawy ufundowaną przez W.Z.P.O.D w Gdańsku, której celem było zwiedzanie tamtejszych Ogrodów. Wycieczka była nagrodą za pracę społeczną. W Październiku na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym z okazji „Dnia Działkowca” wręczono  za dobrą uprawę działek, oraz prace społeczne-  odznaczenia. Na zebraniu tym zrezygnowała z funkcji przewodniczącej Obywatelka Marszal, a funkcje objął Obywatel Bartuś.

Lata 1963-1964 – W roku 1963 oddano  nasz budynek świetlicy na potrzeby M.R.N w Gdyni, aby była bardziej  wykorzystana. M/R.N. w Gdyni przekształciła go  w Dom Kultury, którym jest do  dzisiaj, a stała się ona bardziej  dostępna dla dzieci, gdzie wyświetlano 2x w tygodniu Filmy dla młodzieży i  dorosłych. Komitet Blokowy, Komitet Rejonowy i Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” posiadały w tym budynku nadal  swoje biura. Zarząd P.O.D. opłaca świadczenia za Opał,Światło i Sprzątanie. Salę dużą kinową za porozumieniem z kierownikiem Domu Kultury otrzymujemy  bezpłatnie na wszystkie zebrania działkowców. Utrzymywany jest stały kontakt  z Domem Kultury.

Rok 1965 – Ukonstytuowała się nowa Komisja Kobiet przy P.O.D. „Kaszubskie”. W skład komisji weszło 6 kobiet :
– Przewodnicząca Marszal Władysława
– Z-ca Przewodniczącego Hęciak Maria- Sekretarz Adamczyk Janina
oraz 3 Członkinie :
– Nowicka Janina
– Klapkowska Monika
– Wejgelt Jadwiga
Zarządzono, że zebrania kompisji będą się odbywały w każdy pierwszy wtorek m-ca w pomieszczeniach P.O.D. „Kaszubskie”, oraz podjęto  decyzję stałej współpracy  z Zarządem P.O.D.

Rok 1966 – Zarząd P.O.D.  przystąpił do grodzenia działek  leżących  przy  Straży Pożarnej  siatka drucianą. Zakupiono Apteczkę sanitarną , która przy  wielu pracach była wręcz niezbędnym środkiem pomocy doraźniej. Członkinie „Komisji  Kobiecej” dyżurowały kolejno w każdą sobotę przy pracach  społecznych. W miarę potrzeby opatrywały skaleczenia tam powstałe. Zarząd P.O.D. wraz z „Komisją Kobiecą” zorganizowały wycieczkę dla wyróżniających  się działkowców do  Starogardu Gdańskiego i Malborka. Koszt wycieczki  całkowicie pokrył Zarząd P.O.D.. „Komisja Kobiet” zebrała plony  od działkowców i  z okazji  „Dnia Działkowca” zorganizowała ich  wystawę w tutejszej  świetlicy.  Po  wystawie plony przekazano  przedszkolu nr 23 w M. Kacku. Członkinie „Komisji Kobiecej” przepracowały  społecznie w tym roku  83 godziny, a w okresie zimowym komisja kobiet  zorganizowała kurs kroju i szycia, którego koszty  pokrył znów w całości  Zarząd P.O.D. .

Rok 1967 – Wczesną wiosną rozpoczęto prace społeczne których  celem było  dokończenie ogrodzenia na terenie Straży Pożarnej. Pomalowano  bramy i  furtki, poukładano krawężniki, a nawet stworzono klomb na kwiaty. W ramach tych  samych prac wkopano również 2 maszty, zwieziono żwir na alejki, pomalowano i ustawiono  5  ławek. Prac w tym roku  zaplanowanych  było  b. dużo, ale dzięki pomocy  władz i  Zieleni Miejskiej udało się planu  dotrzymać. Ukwieceniem i utrzymaniem porządku na terenie tych  działek zajęła się członkini „komisji Kobiecej” koleżanka Antonina Nowicka.

IMAG1857_1

W „Dniu  Działkowca” przystąpiono  do  uroczystego otwarcia terenu przy  Straży pożarnej. Na tą uroczystość zaproszono przedstawicieli W.Z. P.O.D. w Gdańsku, P.M.R.N. w Gdyni, Zieleni Miejskiej  w Gdyni, P.Z.P.R. i Komisariatu M.O. w Orłowie, przedstawicieli  Straży Pożarnej, Komitetu Rejonowego, oraz Komitetu  Blokowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał przedstawiciel Zieleni Miejskiej w Gdyni. Po przecięciu  wstęgi  goście i  zebrani  działkowcy obejrzeli wystawę plonów, którą przygoto9wały członkinie „Komisji Kobiecej” . Podczas całej imprezy przygrywała orkiestra. Następnie orkiestra udała się do  Domu Kultury, gdzie odbyła się ogólna zabawa dla działkowiczów. Plony  z wystawy przekazano  Przedszkolu nr  23 w M. Kacku.

IMAG1858_1

Rok 1968 – W lutym  Zarząd P.O.D. wspólnie z „Komisją Kobiet” urządzili wieczorek  dla działkowiczów. Przewodniczącą „Komisji Kobiet” była ob. Wejgelt Jadwiga. Ob. Chlebba Klemens, który był prezesem „Kółka Rolniczego”, prowadził „Zgaduj Zgadulę”, która wszystkim działkowcom bardzo przypadła do  gustu. Z okazji  „Dnia Kobiet” Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” zaprosił na wspólny  wieczór przy kawce członkinie „Komisji Kobiet” i „Ligę Kobiet”. W miesiącach  zimowych Zarząd P.O.D. wspólnie z Domem Kultury organizował kurs ogrodniczy  dla działkowców. Uczestnikom kursu rozdano świadectwa jego ukończenia. Koszt  kursu pokrył Wojewódzki  Zarząd P.O.G. w Gdańsku. Wiosną tego  roku przystąpiono  do  grodzenia działek  przy  przedszkolu. Członkinie „Komisji  Kobiecej” znów dyżurowały  w każdą sobotę przy  pracach  społecznych  z apteczką. Z okazji  dnia dziecka w Domu Kultury  wyświetlono 2 filmy  dla dzieci  działkowców i  z tutejszej  dzielnicy. Po  filmie Kom. Kobieca wraz z Ligą Kobiet urządziły  loterię fantową dla dzieci. Każdy fant  wygrywał. Łącznie w tej imprezie wzięło udział ok 300  dzieci.
Jesienią na zebraniu sprawozdawczym rozprowadzono wśród działkowców książki  fachowe. Z okazji  „Dnia Działkowca” Kom. Kobiet odwiedziła w domach 3 starszych  chorych  działkowców, obdarowując ich  symbolicznie kwiatkiem, oraz owocami i słodyczami. Życząc im szybkiego powrotu  do  zdrowia. Komisja Kobiet przepracowała w tym roku  społecznie 315h.

Rok 1969 – Przewodniczącym P.O.D. Kaszubskie został ob. Chytry Józef. Komisja Kobiet wspólnie z Zarządem zorganizowała zabawę karnawałową wyłącznie dla działkowców. Członkinie kom. Kobiecej  obsługiwały gości  na sali. Zrobiły 50 szt. czapeczek z kolorowej bibuły, które rozprowadzono na zabawie. Dochód z zabawy przeznaczono  na grodzenie ogrodu.
Z okazji  „Dnia Kobiet” Zarząd P.O.D. „kaszubskie” zorganizował wieczorek  dla członkiń Kom. Kobiet. Zaproszono również na wieczorek opiekunkę Kom. Kobiet Panią Petke z Pucka, przedstawicielkę Woj. Zarządu P.O.D. w Gdańsku, przedstawiciela P.Z.P.R. i Ligę Kobiet. Zebranych powitał i  złożył życzenia z okazji święta Sekretarz P.O.D. „Kaszubskie” ob. Jan (..nieczytelne..)erzdalka. Wieczór upłynął przy kawie, ciastkach i lampce wina.
Z okazji „Dnia Dziecka” wyświetlono  2 filmy dla dzieci  w Kinie „Jagienka”. Koszt filmów pokryli : Dom Kultury i P.O.D. „Kaszubskie”.
Wiosną znów przystąpiliśmy  do  prac społecznych. Kończono  grodzenie płotu i montowano  drut kolczasty. Członkinie Kom Kobiet dyżurowały  z apteczką przy  pracach  w każdą sobotę. W tym roku  w pracach  społecznych  wyróżniła się członkini  Kom Kobiet Pani Nowicka Antonina, która pomalowała dodatkowo 4 ławki i 2 maszty w ogrodzie przy  Straży Pożarnej. Dodatkowo  Koleżanka Nowicka opiekuje się klombem na terenie tych  działek.  Komisja Kobiet przepracowała społecznie w tym roku  276 godzin.

Rok 1970 – W styczniu 1970 r. Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” wraz z Komisja Kobiet  zorganizowali  zabawę karnawałową dla działkowców. Członkinie Kom. Kobiet obsługiwały gości  na sali i prowadziły bufet. Aby uatrakcyjnić zabawę wykonały 100 czapeczek  z bibułki kolorowej i  rozprowadziły je na sali.
W m-cu marcu mieliśmy  wieczorek  z okazji  „Dnia Kobiet” na który to  Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” zaprosił koleżanki  z Kom. Kobiecej, przedstawiciela Woj. Zarządu P.O.D. w Gdańsku Panią Petke z Pucka i Ligę Kobiet.
Dnia 20 maja br. nasza Komisja Kobiet gościła u  siebie Komisje Kobiet  z  województwa Gdańskiego. Było to roczne posiedzenie Komisji Kobiecych. Posiedzenie takie odbywa się każdego roku  w innym ogrodzie. Przewodnicząca przy  Woj. Zarządzie w Gdańsku przekazała wszystkim Komisjom Kobiecym pozdrowienia, życząc zarazem dalszej dobrej  współpracy. Posiedzenie zakończono przy  herbacie i  kanapkach.

IMAG1863_1
Wiosną tego roku przystąpiono  do  budowy  budynku  gospodarczego na terenie działek. Członkinie Kom Kobiecej czynnie udzielały  się przy pracach  społecznych. Dyżurowały  z apteczką i chodziły  z komisją lustracyjną kontrolując działki.
„Dzień Działkowca” w P.O.D. „Kaszubskie” był bardzo urozmaicony, ponieważ 5 ogrodów z terenu Gdyni  zgłosiło swój udział. Członkinie Komisji Kobiecej wspólnie z Zarządem P.O.D. „Kaszubskie” zebrały plony  z działek. Poszczególne ogrody  zwiozły  swoje plony i zrobiliśmy  jedna wspólną wystawę, gdzie każdy  ogród zaznaczył swoje plony odpowiednimi tabliczkami.

IMAG1864_1

Na uroczystą akademię zaproszono przedstawicieli Woj. Zarządu P.O.D. z Gdańska, P.M.R.N w Gdyni, Zieleni Miejskiej  w Gdyni, P.Z.P.R. w Gdyni, Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni i  działkowców biorących  udział w wystawie. Po akademii wszyscy udali  się na wystawę i na zwiedzanie P.O.D. „Kaszubskie”, a wieczorem w Domu Kultury odbyła się zabawa dla działkowców. Następnego dnia wszystkie plony  z wystawy, a było ich  bardzo dużo, przekazano do  Szkoły nr 13 i  Przedszkola nr 23 w Małym Kacku.
IMAG1862_1

Rok 1971 – W lutym 1971 roku  odbył się wieczorek  karnawałowy  dla działkowców.  Członkinie Komisji Kobiet przygotowały kanapki, kawę, herbatę i obsługiwały gości  na sali. Aby urozmaicić wieczór członkinie Komisji Kobiet zrobiły 80 czapeczek z kolorowej bibułki i rozprowadziły je po sali.
Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” zaprosił Komisje Kobiet  w dniu 8 Marca na kawę z okazji „Dnia Kobiet”, obecna była również nasza opiekunka Pani Petke z Pucka. Każda uczestniczka tego  wieczoru otrzymała kwiatek. Z okazji „Dnia Kobiet” delegacja z Kom. Kobiet odwiedziła w domu chorą koleżankę zanosząc jej kwiaty i  słodycze.
Dnia 12 .III. 1971 r na posiedzeniu Kom. Kobiet przy P.O.D. „Kaszubskie” nastąpił wybór nowego  Zarządu Komisji Kobiet w skład którego  weszły :
– Przewodnicząca : Ob. Dąbrowska Honorata
– Zastępca : Ob. Wojgelt Jadwiga
– Sekretarz : Ob. Pasieka (… nieczytelne Imię…)
oraz siedem członkiń.

1971-Zaznaczenie_024

1971-Zaznaczenie_025

Przy pomocy  Zarządu P.O.D. „Kaszubskie” Kom. Kobiet  zorganizowała Kurs Sanitarny teoretyczny i praktyczny. Kurs został zorganizowany  społecznie i trwał 15 godzin. Przy intensywnych pracach na terenie naszego ogrodu kurs ten bardzo nam się przydawał, ponieważ członkinie Kom. Kobiecej  dyżurowały z apteczką , a bardzo często  zdarzały  się skaleczenia.
Z okazji „Dnia Dziecka” Członkinie Kom. Kobiecej  wraz z Domem Kultury  zorganizowały  2 pokazy  filmowe w kinie „Jagienka”, na które zaproszono  dzieci  ze szkoły nr 13 w Małym Kacku. Dyżury nad opieką, łącznie z młodszymi  dziećmi  sprawowała Przew. Kom. Kobiet . Ob. Dąbrowska Honorata. Po filmach na placu  zabaw przy  Domu Kultury  zorganizowano dla dzieci  gry i zabawy.
W sierpniu 1971 r. P.O.D. „Kaszubskie” zorganizował wycieczkę do Pucka dla wyróżniających  się działkowców.

IMAG1867

Na Dzień działkowca Zarząd P.O.D. „Kaszubskie” zaprosił przedstawicieli Woj. Zarządu P.O.D. w Gdańsku, P.M.R.N. w Gdyni, Zieleni Miejskiej w Gdyni, P.Z.P.R i Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

IMAG1868_1

IMAG1869_1

IMAG1870_1

IMAG1871_1

Rok 1972 – ….

C.D.N……

 

 

Strona znajduje się w trakcie budowy …


Strona_w_Opracowaniu_wkrotce_wiecej_informacji

 

 

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni