Archiwum kategorii: nie lubią Nas

2018.11.11 Spotykamy się na paradzie w Gdyni o 11:30

Mamy zaszczyt  zaprosić wszystkich  działkowców na paradę z okazji święta Niepodległości  w Gdyni. Jako  Ogrody gdyńskie będziemy  mamy  nadzieję licznie reprezentować nasza społeczność aby  zarówno  mieszkańcy , jak i włodarze naszego miasta zauważyli że Ogrody gdyńskie to nie tylko teren, czy  pusta nazwa ale i ludzie i to  wielu  wielu  ludzi.

Zapraszamy  do  wspaniałej  zabawy i  uczestnictwa, spotykamy się 11.11.2018 o godzinie 11:30  przy  dworcu głównym w Gdyni od strony  placu konstytucji, przy  pawilonach  handlowych pomiędzy ul. Starowiejską i Wójta Radkiego , prosimy szukać barw P.Z.D czyli  zielono żółtych  emblematów, jak to  widać poniżej .

Zabierzcie ze sobą dzieci , wnuki znajomych i  sąsiadów z działek. Przemarsz nie trwa długo około 30-40 minut w fajnej  radosnej atmosferze i zawsze z uśmiechem witających  nas Gdynian na, których zawsze jak co roku można liczyć.

Jeśli nie chcecie brać udziału  w paradzie to przyjdźcie popatrzeć i poklaskać ?

Pozdrawiamy   i  zapraszamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

UWAGA Działania związane z projektem drogi „Nowa Łużycka” potrzebna pomoc i wsparcie działkowców.

Chcielibyśmy poinformować Państwa najszybciej jak to tylko jest możliwe iż społeczność mieszkańców Dzielnicy Orłowa postanowiła wspólnie z naszymi  dążeniami działać w związku z planowaną przebudową części naszego ogrodu związaną z budową Projektu pod nazwą „Nowa Łużycka”

DNIA 15.03.2017r ( Jutro – w środę ) o GODZINIE 13:00 nastąpi otwarte spotkanie z posłem Panem Horała związane z planowanym Briefing’iem prasowym w którym dobrze by było aby uczestniczyli też nasi działkowcy jako zainteresowani  w sprawie

!!! Spotkanie odbędzie się u zbiegu ulic Wrocławskiej i Sieradzkiej !!!!

Stąd bardzo prosimy aby osoby, które mają możliwość przybycia na miejsce i  mogły by się wypowiedzieć na temat planowanych inwestycji  drogowych przez Urząd Miasta Gdynia stawili się najliczniej jak to tylko jest możliwe.

Chcielibyśmy pokazać iż jesteśmy zainteresowani wycofaniem się Urzędu z planów przeprowadzenia tej  drogi  w zakresie doprowadzającym ruch  do ul. Wrocławskiej, czemu sprzeciwiają się też sami mieszkańcy, którym wmawia się iż ta inwestycja jest robiona dla nich, a jak pokazują fakty niezgodnie z ich  wolą.

Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział Państwa w tym spotkaniu i zamanifestowania naszego zdania sprzeciwu ( oczywiście w miarę możliwości bo zdajemy sobie sprawę zarówno z krótkiego terminu powiadomienia, jak i nietypowej godziny dopołudniowej, gdy to część z Państwa może być jeszcze w pracy)

Niestety  informacja o tym spotkaniu dotarła do nas dość późno ale mamy nadzieję iż choć część z Państwa wesprze nasze działania, które są zbieżne z mieszkańcami Orłowa sąsiadujących  z naszym Ogrodem.

Poniżej prezentuję treść protestu podpisanego przez około 250  osób który został złożony już w Urzędzie Miasta i powinien być wspierany wszelkimi możliwymi działaniami .

Poniżej plik do pobrania dla osób które chciały by się podpisać pod dążeniami mieszkańców i złożyć we własnym imieniu  swoja kartę sprzeciwu, oraz wklejona treść tego protestu dla osób, które chciałyby się z nim zapoznać .

Wroclawska_-_protest_20170308

Gdynia, 8 marca 2017

Prezydent Miasta Gdyni

Al. Piłsudskiego 52/54

81382 Gdynia

Dot. Projekt Planu Zagospodarowania nr 1609

Jako mieszkańcy dzielnicy Mały Kack oraz Orłowo zgłaszamy sprzeciw wobec wyłożonego projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nr 1609 pod tytułem Rzeka Kacza – Potok Przemysłowy.

Sprzeciw motywujemy faktem, że niektóre zapisy tego projektu Planu stoją w sprzeczności z dokumentem nadrzędnym, czyli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, a także negatywnie oddziałują na życie mieszkańców wyżej wymienionych dzielnic.

W szczególności chodzi o projektowaną drogę zbiorczą oznaczoną w Planie jako karta 34 KD-Z ½, która stanowi środkowy fragment projektowanej ulicy tzw. Nowej Łużyckiej. Ma to być ulica, która będzie przedłużeniem Łużyckiej od ronda Brzeskiego do ul. Wrocławskiej. Karta 34 potwierdza wytyczenie tej ulicy we wspomnianym powyżej śladzie.

Stoi to w sprzeczności z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, a konkretnie z rozdziałem VI Dziedzictwo Kulturowe i jego zasoby w punkcie 1.1. Modernistyczne zespoły architektoniczne i urbanistyczne z okresu dwudziestolecia międzywojennego gdzie mowa jest o najcenniejszych i charakterystycznych obszarach miasta, które podlegają szczególnej ochronie urbanistycznej. Wymieniony tam jest obszar 1h – zespół urbanistyczny Małego Kacka w rejonie pl. Górnośląskiego; dobrze wykształcone przestrzennie, regularne założenie z centralnym placem handlowym. Stanowi cenny i reprezentatywny przykład urbanistyki okresu międzywojennego. Projektowanie drogi zbiorczej przez sam środek tego kompleksu jest zniszczeniem jego charakteru, doprowadzi do niekontrolowanego zwiększenia potoków ruchu samochodowego i zburzy wewnętrzną spójność urbanistyczną dzielnicy Mały Kack.

W rozdziale XI – Mieszkalnictwo rejon ulicy Wrocławskiego jest uwzględniony na mapie jako obszar podlegający szczególnej ochronie programowo-przestrzennej. Oznacza to, że należy dochować szczególnej staranności w przypadku zmian w tkance miejskiej w tym obszarze. Poprowadzenie ulicą Wrocławską drogi zbiorczej jest zaprzeczeniem zapisów z tego rozdziału. W tym rozdziale wymienia się TYP 1 jako obszar o wysokich wartościach kulturowych, do których zalicza się wprost rejon ulicy Wrocławskiej. Studium mówi wprost o ograniczenia sposobów użytkowania tych obszarów o ile zmiany te wywołałyby znaczący wzrost ruchu samochodów, lub inne negatywne skutki dla mieszkańców. Nowa Łużycka w śladzie ulicy Wrocławskiej spowoduje spiętrzenie ruchu na tej ulicy, dodatkowo zablokuje skrzyżowanie z ulicą Wielkopolską oraz zwiększy niebezpieczeństwo w ruchu drogowym dla pieszych jak również pogorszy stan zanieczyszczenia hałasem.

Oprócz zapisów Studium, projekt ulicy Nowej Łużyckiej niesie szereg niekorzystnych zmian dla mieszkańców dzielnicy Mały Kack.

 • Zwiększa ruch na spokojnej ulicy Wrocławskiej,

 • Ogranicza liczbę miejsc parkingowych w tej części dzielnicy

 • Wyprowadza ruch tranzytowy ze Śródmieścia w stronę Karwin, Dąbrowy, Wiczlina przez wąską ulicę Wrocławską oraz niewydolne skrzyżowanie z ul. Wielkopolską, całkowicie je blokując (brak możliwości przebudowy),

 • Nie rozwiązuje kompleksowo żadnego problemu transportowego w tej części Gdyni, powodując za to kolejne kolizyjne i niebezpieczne miejsca,

 • Niszczy charakter i klimat dzielnicy Mały Kack, poprzez przymus wycinki alei starodrzewu, nieuniknione poszerzenie ulicy, likwidację części klombów i narażanie mieszkańców na hałas, korki oraz zanieczyszczenie powietrza.

 • Zmniejsza atrakcyjność Placu Górnośląskiego jako lokalnego placu handlowego i centrum dzielnicy Mały Kack.

 • Narusza integralność zlewni rzeki Kaczej, który nie powinien być zabudowywany zgodnie z dołączoną do projektu planu analizą oddziaływania na środowisko.

Podsumowując, projekt planu nie spełnia podstawowego wymogu zgodności z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania oraz niesie za sobą negatywne skutki dla mieszkańców Gdyni, a w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Mały Kack. Wnosimy o jego odrzucenie.

Imię i Nazwisko

 1. Marcin Osowski

 2. ..

 3. ..

 4. ..

 5. ..

 

 

Z Poważaniem
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Uwaga Mija kolejny termin składania wniosków w planowaniu Terenu

Witamy Państwa i ponownie informujemy iż miało miejsce kolejne wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego terenów na których znajdują się nasze Ogrody. Niestety ze względu zbyt późnego dostarczenia pism ze strony Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni nie udało nam się uczestniczyć co uważamy za celowe działanie tej jednostki budżetowej Urzędu miasta, ograniczające możliwości uczestnictwa nas jak i też Państwa w kolejnych wyłożeniach planów.

Ponieważ 10.03.2017r ( Piątek )  mija termin na składanie wniosków które można składać zarówno listownie jak i osobiście z naszej strony podtrzymujemy sugestie dotyczące poprzednich propozycji wniosków i uwag z  artykułu :

Link do poprzedniego artykułu – kliknij na ten napis aby się przenieść

Pozostaje nam tylko ubolewać nad faktem iż w ten sposób podchodzi się do nas jako do osób, które zajmują prawie 70 % planowanego terenu ….

A zatem śpieszmy się z wystosowywaniem wniosków i uwag aby zdążyć  do końca 10.03.2017r .

Wszelkie informacje umieszczone są w poprzednim artykule do którego  zapraszamy, a link do niego  znajduje się powyżej.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

Ostatni moment na wysłanie wniosków w sprawie planowania przestrzennego terenu na którym mieszczą się nasze Ogrody (28.12.2016r.)

Do końca roku 2016 jest termin do  wysłania wniosków i uwag do planu zagospodarowania przestrzennego terenu na którym mieszczą  się nasze Ogrody.

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski muszą zawierać oznaczenia pól ( np PD23 ) których  dotyczy  się uwaga

Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna

Wnioski a nie wniosek dobrze jest  składać osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii, a następnie warto  zawsze sprawdzić na stronach  Biura Planowania Przestrzennego  czy  zostały one wzięte pod uwagę , lub z jakiego  powodu  zostały odrzucone, kolejne dyskusje na ten temat mogą odbywać się przy okazji kolejnego  wyłożenia planów .

A skoro każdy mieszkaniec Gdyni może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

Zachęcamy również do  składania uwag jako mieszkańcy Gdyni do pozostałych  terenów R.O.D., które będą przycinane zgodnie z tym co przedstawiliśmy poniżej :

TEREN  01 :

Dotyczy obszarów : 30 ZD i 31 ZD

Tak jak  do planowanego obszaru 30 ZD niestety nie możemy mieć zastrzeżeń ze względu na planowaną tam trasę traktu pieszego , który jednocześnie jak  się ostatnio okazało ma być tez droga techniczna dla obsługi oczyszczania koryta Rzeki Kaczej, będącą coraz częściej traktowana jako jedyny kanał odprowadzający  wody opadowe, tak do obszaru 31 ZD jak najbardziej mamy zastrzeżenia które wielokrotnie w czasie omawiania nowych planów zgłaszaliśmy jak widać bezskutecznie.

Tereny zaznaczone na czerwono obejmują podcięcie terenu R.O.D. „Kaszubskie”

Zastrzeżenia do terenu 31 ZD

Teren ten pod żadnym względem nie powinien być przycinany, działka geodezyjna została przekazana w 1973 roku  na potrzeby naszego ogrodu  i  zgodnie z Ustawą o terenach Ogrodów Dzialkowych podlegają one ochronie tejże ustawy. Wskazane przycięcie terenu nie jest w żaden sposób podyktowane wyższym celem publicznym , a jedynie jak określają to pracownicy Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni ” kosmetycznym przycięciem ” co  w tym wypadku jest niedopuszczalne. Teren związany z obsługa rzeki Kaczej przewidziany jest z przeciwległego  brzegu wiec ta ingerencja jest bezpodstawna i powinna zostać wycofana z planów.

Żądania :

Wycofanie zmian związanych  z terenem 31 ZD wykazanych na powyższym planie kolorem Czerwonym jako bezpodstawne i łamiące przysługujące nam prawo  do  gruntów chronionych  ustawą i gwarantujących ich przeznaczenie.

TEREN 02 :

Dotyczy obszarów :

29 ZD ; 20 ZP ; 29 ZD ; 19 ZP ; i 34KDZ 1/2

Teren ten przedstawia od lat kopiowaną bezmyślnie i wciskana w ten obszar inwestycję drogową w postaci tzw „Nowej Łużyckiej” Pisaliśmy o niej wcześniej i obszerniej przy okazji omawiania tego terenu podczas pierwszego  wyłożenia planów co można przejrzeć tutaj : Poprzedni Artykuł o Nowa Łużycka

Zastrzeżenia :

 1. Zastrzeżenia dotyczą się budowy tej trasy tylko na jej  końcowym odcinku , pomiędzy ulicą : Przemyską, a Wrocławską
 2. Pomimo  wielu modyfikacji  do  dnia dzisiejszego nawet nie sprawdzono rozkładu  ruchu pojazdów i  jego  wpływu na pozostałe obszary co potwierdził Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego  w Gdyni na wyłożeniu Planów dnia 01.12.2016 r.
 3. Jako uzasadnienie budowy tej  drogi podaje się większe skomunikowanie mieszkańców Orłowa na obszarze pomiędzy ulicami Lotników, Wielkopolską, a Łowicka, czemu stanowczo zaprzeczają jego mieszkańcy twierdząc iż budowa tego odcinka jest całkowicie zbędna, a sami założyli w tej sprawie stowarzyszenie „Wrocławska” które ta tezę potwierdza. Mieszkańcy są całkowicie przeciwni tej inwestycji która zbyt ingeruje w spokojny charakter tego obszaru  wpompowując w niego  ruch  uliczny bez w żaden sposób niezaplanowany kierunek jego  rozładowania, a pracownicy  Biura wręcz dodają iż zostanie on tam jeszcze zblokowany co zaprzecza głównej tezie wprowadzania ruchu ulicznego który potem chce się blokować. A więc sama zasadność budowy nawet za 50 lat jest z góry niezasadna
  TYLE co  do  obszaru 34 KDZ 1/2
 4. W przypadku obszaru 29 ZD nie jest niczym uzasadniony  wypust w stronę Karwin który  dodatkowo rezerwuje dodatkowe tereny z głównego  ciągu trasy a którego  wcześniej tam nie było, kolejna nadinterpretacja planów.
 5. W przypadku obszaru 19 ZP uzasadnionego budową trasy 34 KDZ 1/2 uważa się ja niezasadna zgodnie z brakiem zasadności tej trasy ( pkt 1-3 ) a więc tereny te nie powinny być zmieniane z terenów przeznaczonych  na tereny Ogrodów Działkowych.

Żądania i  wnioski :

 1. Zaprzestanie planowania „Nowej Łużyckiej” na obszarze 34 KDZ 1/2 i jej infrastruktury wynikowej na obszarze 19 ZP i 29 ZPD jak i 20 ZP na odcinku pomiędzy ul. Przemyską , a Wrocławska.
 2. Skierowanie ruchu od ulicy Przemyskiej która może zostać swobodnie poszerzona o tereny  nieużytku skarpy pod Kościołem i  szkołą do ul. Olkuskiej, dalej  Ulica Olkuska , która również może zostać poszerzona o byłą bocznice kolejową ( stary nasyp ) az do ulicy Łęczyckiej, i dalej Płocką i obrzeżami leśnymi do ulicy Gedymina gdzie zostanie w ten sposób realnie odciążony ruch pojazdów zmierzających  z dzielnic : Witomino, Redłowo, centrum, Wzgórze Sw. Maksymiliana, Działki leśne , skierowany ku Karwinom i  do Sopotu odciążając również realnie skrzyżowania przy Alei Zwycięstwa na wysokości ulicy Redłowskiej , Stryjskiej , jaki węzła Wzgórze Św Maksymiliana, realizując przez to założenia dążenia rozbudowy terenów docelowych o charakterze mieszkalnym co od wielu lat jest w pełni realizowane poprzez cały czas rozbudowywane nowe osiedla.

TEREN 03 :

Dotyczy obszarów :

28 ZD Zaznaczonych na czerwono

Wnioski i zastrzeżenia :

Teren R.O.D. „Kaszubskie”  zaznaczony na tym obszarze na czerwono  został zbyt szeroko  przycięty na co  nie wskazują żadne uwarunkowania. Nie wzięto  naszych  sugestii pod uwagę poprowadzenia traktu pieszego po przeciwległej stronie rzeki  skoro i tak dąży on do niedalekiej przeprawy kawałek dalej  i  wymusza budowę kładki która w tym miejscu nie istnieje będąc zerwana podczas ostatniej powodzi, sam ten fakt podważa stabilność planów i ich nieprzemyślane rozwiązania mogące w przyszłości generować cykliczne straty jak i zagrożenia dla spacerujących tam pieszych dla których ten trakt jest tworzony

Rozwiązania :

Przeniesienie traktu na przeciwległy brzeg i  zachowanie lądowej spójności planowanego przedsięwzięcia na odcinku od ul. Kurpiowskiej do ul Łowickiej  prawym brzegiem rzeki, a nie lewym a później prawym jak jest teraz planowane. Dodatkowym atutem za tym rozwiązaniem jest charakter niestabilnego brzegu pod względem geologicznym składającego  się  we większości z Torfu i iłów pozostałych po wcześniej osuszonych tam terenach bagiennych na których stworzono po osuszeniu Ogrody Działkowe. Prawy brzeg zdecydowanie jest bardziej stabilnym podłożem do planowanych działań. Szkoda tylko że przed planami nie wykonano odpowiednich badań, które zapewne by to potwierdziły.

TEREN 04 :

Dotyczy obszarów :

24 ZD ; 26 ZD ; 16 ZP ; 17 ZP ; oraz Drogi 45 KD-D 1/2

Wnioski i zastrzeżenia :

 1. Obszary 24 ZD i 26 ZD są obszarami o  charakterze iłowo torfowym a więc niestabilnym pod względem nośnika traktu jak i drogi ( pozostałości po  terenie bagiennym osuszonym ) , dodatkowo planowanie traktu na zewnętrznych  strefach koryta biorąc pod uwagę ostatnie wylania są iście karkołomnym i hazardowym pomysłem jeśli chodzi o trwałość ich budowy. Ostatnie wylania pokazały iż rzeka zabrała właśnie z tych zewnętrznych terenów nawet do 3-4 m gruntu, a mając tego świadomość nie dokonano korekty planów.
 2. ten sam obszar został również zarezerwowany pod poszerzenie drogi kosztem R.O.D. „Kaszubskie” które to tereny dla tego  samego  celu przykrajano już 2 krotnie w poprzednich latach. Droga 45 KD-D 1/2 w planach nie odbiega od pozostałych  dróg na terenie M. Kacka a ze względu na jej charakter już dzisiaj planowane jest  przekształcenie jej na drogę jednokierunkowa o jednym pasie jezdni. przez wiele lat dopuszczano  skumulowana zabudowę rodzinną w obrębie tej drogi bez rezerwowania obszarów po przeciwległej stronie drogi, a teraz planuje się rozrost jej w stronę terenów zajmowanych przez R.O.D.  kosztem wielu odszkodowań związanych  z naniesionymi tam zasadzeniami i konstrukcjami altan których rezerwacja dotyczy. Brak planowania w poprzednich latach próbuje się nadrobić znów  strata po stronie Ogrodów, może w końcu urzędnicy ponieśli by raz straty za swoje decyzje …?? Już nie wspominając o propozycji rezerwacji w obrębach przyległych terenów zastępczych za tereny odbierane R.O.D. co Ustawa o R.O.D. nam gwarantuje …

Wnioski i rozwiązania :

 1. Zaniechanie rezerwacji gruntów pod rozbudowę drogi 45 KD-D 1/2 , zaplanowanie przekształcenie tej drogi  w 1 kierunkowa z obostrzeniem zakazu postoju po jednej stronie co  całkowicie rozwiązuje problemy komunikacyjne na miarę tej koncepcji.
 2. Rezerwacja i ew wykorzystanie terenów przy rzece wiąże się z dodatkowymi kosztami odstępnymi po stronie miasta gdyż na tym terenie przebiegają ciągi komunikacyjne i rurociągi pod nimi których rekonstrukcja będzie bardzo finansowo chłonna a której w żaden sposób nie wzięto pod uwagę. Wiec proponujemy odstąpienie od tak zarówno finansowo nie dostosowanego projektu, co też niebezpiecznego przez możliwość podtopień i uszkodzeń po zewnętrznej stronie łuków i zakrętów biegu rzeki .

TEREN 05 :

Dotyczy obszarów :

23 ZP,US ; 52 KD-X ; 16 ZP ; 24 ZD ; 25 ZD

Wnioski i uwagi

 1. Dziwi nas Fakt iż przygotowuje się plan zagospodarowania przestrzennego bez wcześniejszych ekspertyz Hydro i Geologicznych. Jak  widać na załączonym planie na bardzo krótkim obszarze znajdują się aż 9 Meandrów rzecznych które w ostatnim okresie, jak i w następnych latach na które planowany jest Plan stanowią i stanowić będą przy  kumulacjach wód opadowych z nowo powstających  w górnych  częściach źródeł  rzeki Kaczej ognisko wystąpień z koryta i podmyć gruntów. Skoro rzeka Kacza jest jedynym w tym rejonie kanałem odprowadzającym wody opadowe to powinno być zagwarantowane jak najszybsze ich odprowadzanie aby nie stanowiły one zagrożenia tak jak to miało ostatnio miejsce w Lipcu dla posiadłości i siedlisk ludzkich na terenie M. Kacka .

Wnioski i rozwiązania

Wnioskujemy o wstrzymanie zatwierdzania w/w planów do momentu opracowania kompleksowych rozwiązań hydro-geologicznych dotyczących tego terenu, zagwarantowania rozliczenia gruntów pod ewentualne jak już wiemy planowane przebudowy, które w żaden sposób nie zostały tutaj uwzględnione. uważamy iż pośpiech  w zatwierdzaniu niepełnych planów spowoduje dodatkowe niepotrzebne koszty które dla żadnej ze stron nie są wskazane.
Z naszej strony  proponujemy wyprostowanie przynajmniej tych największych meandrów stwarzających zagrożenia, przebudowę tak jak to miało miejsce przy ul. Lotników koryta rzecznego tak aby wody opadowe były we właściwy i nie zachwiany sposób odprowadzane zgodnie z wcześniejszymi regulacjami na zbiornikach retencyjnych które, zarówno już istnieją, jak i są w tej chwili planowane i realizowane. Lokalne plany zagospodarowania terenu nie mogą egzystować jak  wyspa w odosobnieniu wpływów mających swoje źródło w terenach przyległych.

Na tym chcielibyśmy skończyć nasze spostrzeżenia co do planów zagospodarowania terenów na naszym obszarze.

Poniżej przedstawiamy dla zainteresowanych legendy oznaczeń z załączonych map, oraz przypominamy że termin składania wniosków upływa 30 Grudnia 2016 , a każdy Wniosek i Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia, a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna. Wnioski zbiorcze nie będą brane pod uwagę !!!

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

R.O.D. Kaszubskie idzie z Wami na 11 Listopada w paradzie w Gdyni dołącz do nas

Gdynianie)by_pawlak-foto_pl_o

Zapraszamy wszystkich naszych  działkowców do udziału w tegorocznej paradzie związanej ze świętem 11 Listopada i dniami niepodległości. Mamy nadzieję na jak największy udział działkowców z naszego Ogrodu.

Zbiórka odbędzie się 11.Listopada koło pomnika Wysiedlonych  na placu Wysiedlonych Gdynian Vis a Vis dworca „Elektrycznego” SKM w Gdyni Głównej  o godzinie 11;30 we wskazanym miejscu . Znak rozpoznawczy to Barwy Żółto Zielone PZD flagi i wózek  z jabłuszkami zachęcamy do zabrania ze sobą elementów działkowców czyli np grabii haczek, może suszki lub inne elementy ogrodowe  itp w celach zabawowych i pokazowych kogo reprezentujemy. Dostępne będą też balony w kolorach Żółto Zielonych . Proszę też nie zapominać o kotylionach i innych narodowych insygniach jak na to święto przystało.

Miejsce zbiórki:

miejscespotkania_11_listopada

Zapraszamy zatem wszystkich  działkowców naszego ogrodu  do uczestnictwa w Paradzie pod egidą PZD i naszego Ogrodu

Niech włodarze miasta zauważą naszą obecność wśród społeczeństwa Gdyni jak i również nasze potrzeby z którymi należy się też liczyć jak i każdego z działkowców z którym trzeba się liczyć przy planowaniu jakichkolwiek inwestycji na naszym terenie. W końcu jesteśmy też wyborcami którzy potem tak samo tłumnie pójdą do urn wyborczych rozliczając tych co teraz rządzą. Warto pamiętać o tym z każdej strony 🙂 .

Poniżej pisma zapraszające nas wszystkich działkowców do udziału :

imag2092

imag2093

Gorąco zapraszamy do udziału

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Uwagi do Planu zagospodarowania wysłane – dzisiaj ostatni dzień

KopertaJeszcze w dniu dzisiejszym mogą Państwo wysłać swoje uwagi  do  planów  zagospodarowania przestrzennego. Jest to praktycznie ostatni  dzwonek,  aby to  zrobić, gdyż dzisiaj mija podany termin do 01.,03.2016r. , decyduje data stempla pocztowego, lub osobista wizyta w Biurze Planowania Przestrzennego  Miasta Gdyni w godzinach jego  urzędowania co też właśnie dobiegło końca.

Mamy nieodparte wrażenie, że działkowcy  liczą na to, że Zarząd w swojej  magicznej mocy  postawi się w ich imieniu, otóż dementujemy  ten fakt… nie zrobi tego i jest to jak  najbardziej  mylne odczucie .

Pomimo,  że reprezentujemy  blisko  400  ogrodów działkowych wraz z ich  rodzinami  licząc średnio  ok  800 osób,  to  głos który  częściowo  prezentujemy  poniżej, a który  złożyliśmy  z ramienia instytucji liczy  się jako 1 SZTUKA, a nie jak  może Państwo błędnie rozumują jako  całej  dużej  społeczności …

My  ze swojej  strony  złożyliśmy odrębne wnioski jako  mieszkańcy Gdyni

Właśnie dlatego  namawialiśmy  cały czas, aby  występowali  Państwo  w swoim imieniu jako  mieszkańcy  Gdyni,  których  głos liczony  jest  wyżej  niż nasz instytucjonalny.

Poniżej  przedstawiamy  główne założenia poruszone w naszych uwagach do w/w planu z ramienia R.O.D. „Kaszubskie” .

1. Podstawowym brakiem jaki poruszaliśmy to poza głosami Rady dzielnicy M. Kacka ( a właściwie we większości głosem Pani Radnej Pałgan), lakonicznym poparciem Rady dzielnicy Orłowa ( którego terenu plany te się nie dotyczą, oraz jednostkowym głosem Pani Radnej U.M. Gdyni p. Mazur, nie ma żadnego odzewu poparcia, ani nacisku społecznego na powstanie tej inwestycji we wskazanej lokalizacji. Są one przejawem chęci zaistnienia działalności pseudo społecznej niezbędnej do umieszczenia właściwych wpisów w ulotkach wyborczych przy następnych wyborach, bez pokrycia potrzeb mieszkańców i co za tym idzie dobra naturalnego środowiska Nie ma również po konsultacjach społecznych mieszkańców jak i Gdynian trendu do konieczności powstania w tym miejscu tak rozbudowanego ciągu. Początkowy zarys obejmował ciąg pieszy w zgodzie z naturą , zielenią i naturalnym biegiem rzeki, wśród siedlisk i żerowisk tutejszych populacji kaczek. Dotychczasowe zamknięte tereny R.O.D. Stworzyły tam właściwe warunki do ich egzystencji i rozrodu, gdzie co roku jest ich coraz więcej.

Wiadome jest nam iż trwają równolegle prace planistyczne i rozmowy nad reaktywacją trasy rowerowej wzdłuż tzw ścieżki zdrowia, która od lat jest naturalnym ciągiem komunikacyjnym, zarówno pieszym, jak i rowerowym. Jest to zaledwie trasa ciągnąca się równolegle w odległości zaledwie ok 500m od planowanej praktycznie na siłę przez Państwa trasy. Dodatkowo jest to naturalnie i łagodnie uwarunkowany dojazd zarówno w przypadku tras rowerowych, łączący jednocześnie już istniejące, jak i te naturalne trasy rowerowe leśne. I właśnie na naturalne tendencje i upodobania Gdynian należy stawiać, zamiast uszczęśliwiać ich na siłę poprzez inwestycje ani technicznie , ani finansowo nie opracowane pod żadnym pozorem. Nawet na prezentacji wyłożenia planu nie zostały zaprezentowane wyliczenia finansowe planowanych projektów i inwestycji, które są kluczowe dla mieszkańców przy ocenie ich zasadności z ramienia wspólnego budżetu Gdynian.

2. Drugim brakiem merytorycznym jest planowanie tak finansowo chłonnego projektu bez wstępnych ekspertyz geologicznych czy Geo Morfologicznych, mających za zadanie potwierdzenie czy w ogóle w tym miejscu może zostać wybudowana w/w trasa i ciągi, ze względu na ciągle zmieniający się bieg rzeki Kaczej, jak i niestabilność gruntu w 2/3 jej planowanej budowy ze względu na torfowe rozlewiska i byłe bagna, na których brzegu zaplanowano jej budowę. Osoby które tak usilnie starają się doprowadzić do powstania tej inwestycji nie mają pojęcia o genezie powstania tutejszych ogrodów, dla których tereny zostały przekazane na obszarze rozlewisk rzeki Kaczej, i które w początkowej formie były bagnami, które to w 1951 roku za pomocą otrzymanych rur z przebudowy starego miasta w Gdańsku i utworzonego za ich pomocą drenażu grawitacyjnego tereny te zostały częściowo osuszone, co na cele sezonowych upraw działkowców w zupełności wystarczyło, a w tym wypadku mija się z celem jako całoroczne egzystowanie szlaku. Drenaż ten Trwa do dzisiaj.

Dodatkowym problemem geomorfologicznym jest tez teren zalewowy o ok 1/3 długości planowanej inwestycji, na którego to terenie mają mieścić się Szlak pieszy i rowerowy, co z góry naraża skarb Państwa jak i budżety Dzielnic, oraz Miasta na sezonowe dodatkowe koszty eksploatacyjne, a być może nawet z czasem zaniechanie napraw na tym terenie dużej części wspomnianej inwestycji po cyklicznych zalaniach i powodziach, zwłaszcza ze część planowanych tras ma ciągnąć się po już utworzonych wałach p. powodziowych dokonując przebudowy już nowo powstałego wału, który powstał dzięki planu dofinansowania z Unii Europejskiej, narażając na konieczność zwrotu tych środków. Brak też jest odpowiednich zgód i opracowań na wykorzystanie tych wałów w planowanej, a właściwie nieplanowanej inwestycji.

Sugerujemy zatem zaprzestania rozbudowy szlaku rowerowego w zakresie tej inwestycji i planów na korzyść naturalnego szlaku pieszego wzdłuż rzeki Kaczej, z zachowaniem naturalnego środowiska, zieleni bez zmian w otoczeniu, co też w swoim raporcie wpływu na środowisko sugeruje też Referat Ochrony Środowiska w opracowaniu tego projektu. Nie odnosi się on bowiem do tych planowanych inwestycji.

Dodatkowym zbędnym inwestycyjnie planem jest planowanie ścieżki rowerowej w zakresie ulic Lipnowska – Radomska, gdzie teren jak i grunt, oraz częste wylewy rzeki ze względu na istniejące tam meandry mogą powodować jej częste niszczenie i degradację, a koszt budowy ich na terenie torfowisk jest mijającym się z przeznaczeniem . Wspomniana wcześniej alternatywa planowanego  ciągu rowerowego jest całkowicie pozbawiona ryzyka i możliwości uszkodzeń tras pieszo rowerowych.

Uwagi dotyczą się pól : 23 ZP US; 16-20 ZP; 10 UO UK OS; 04 MN1,U; 28 ZD; 29 ZD; 30 ZD; 31 ZD

3. Trzecim powodem dla którego plan zagospodarowanie terenu nie został właściwie przygotowany to również na siłę motywowany i przepychany z wersji na wersję, coraz bardziej okrojony projekt ulicy „Nowej Łużyckiej”, który również w założeniach ostatniej Rady Miasta z sierpnia ubiegłego roku dotyczącej tego planu zakładał zmianę zagospodarowania terenu, ze względu na tą inwestycję, tylko i wyłącznie pomiędzy obszarem ulic leżących pomiędzy Ul. Stryjską , a Przemyską. Planiści dopuścili się też rozszerzenia poza zgodą Rady Miasta na obszarze określonym jako 19 ZP zmiany zagospodarowania terenu pomimo obowiązującej ich ustawy o ogrodach działkowych z funkcji ZD na ZP, naciągając potrzeby rozbudowy zarówno planowanej drogi „Nowej Łużyckiej”, jak i domniemanych terenów rekreacyjnych. Ok 200 metrów dalej znajdują się tereny rekreacyjne spełniające te funkcje bez konieczności ich dublowania. Zaleca się w tym zakresie pozostawienie terenu jako Ogrody Działkowe i zaniechania rozbudowy i uszczuplania terenów zielonych na poczet betonowych inwestycji ( planowane parkingi przy dzielnicy domków jednorodzinnych są ewidentnie zbędne.

Ponieważ projekt ten z technicznego punktu widzenia i realnych braków przeprowadzenia planowanej inwestycji z 2005 roku sukcesywnie był okrajany i na dzień dzisiejszy zaniechano zarówno przebudowy okolic ul. Żmudzkiej i Góralskiej, jak i Wrocławskiej, to na tą chwilę jego dalsza rozbudowa powinna zakończyć się na wysokości ul. Przemyskiej, gdyż dalsze wpuszczanie ruchu ulicznego na spokojne i niedostosowane planistycznie, wraz z brakiem możliwości rozszerzenia ulice Orłowa nie są w stanie odebrać tego wzmożonego ruchu, jak i nie rozładują wcześniej planowanego łącznika. Ul. ” Nową Łużycką” na tą chwilę można potraktować jako dokończenie rozwoju planistycznego ( może nawet z mniejszym rozmachem i mniejszym nakładem inwestycyjnym łącząc rondo przy ul. Stryjskiej, z ulicą Przemyską, co zapewne jak Państwo podkreślają w folderach sprzedażowych posesji na terenie tzw „Psiej Górki” będzie atutem komunikacyjnym właśnie dla tego terenu, rozwijając jego infrastrukturę i możliwości, nie burząc jednocześnie spokoju i jakości życia mieszkańców po drugiej stronie ul. Sieradzkiej.

Sugerujemy zatem, aby inwestycję tą jeszcze raz przeszacować pod względem poziomu hałasu i natężenia ruchu który w tej okolicy nie ma technicznych szans zostać rozładowanym, a zdecydowanie utrudni życie mieszkańcom spokojnej części jak na tą chwilę Orłowa.

Sugerujemy też zachowanie pola 19 ZP jako pola o oznaczeniu ZD ze względu na dotychczasowy Charakter zagospodarowania, biorąc pod uwagę Ustawę o Ogrodach działkowych, która to rzeczowo określa takie działanie dla terenów będących w użytkowaniu Ogrodów ponad 30 lat.

Sugerujemy też zaprzestania dążenia do inwestycji Tzw drogi „Nowej Łużyckiej” w zakresie 30 ZD; 31 ZD; 19 ZP; 30 KD-Z 1/2; pomiędzy ul. Przemyską , a Sieradzką i pozostawienie tej kwestii szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi wśród okolicznych mieszkańców.

4. Czwarta uwaga dotyczy części planowanej rozbudowy ( poszerzenia ) ulicy Wieluńskiej w zakresie pól : 24 ZD; 26 ZD;

Planowane tak jest poszerzenie drogi Wieluńskiej ze względu na kłopotliwy przejazd małego i bardzo rzadko kursującego autobusu. Jako problemy określa się zaparkowane pojazdy po obu stronach ulicy, a także brak możliwości wyminięcia się dwóch pojazdów na tej drodze przy w/w zaparkowanych pojazdach. Ul. Wieluńska kilka lat temu była już poszerzana i rozbudowywana kosztem właśnie ogrodów Działkowych. Teraz ze względu na nieudolne planowanie planuje się powtórzyć ten proceder tłumacząc go „wyższym dobrem publicznym”, choć dobrem czyni się w tym wypadku zło pozbawiając znacznej części działkowców ich ogrodów, a przecież są o wiele tańsze i sprawdzone metody przeciwdziałania w/w problemom.

Zaleca się tutaj miedzy innymi :

A/. w pierwszej kolejności modernizację oznaczenia drogowego wprowadzając np zakaz jednostronny parkowania na ul. Wieluńskiej, np po stronie Ogrodów działkowych co nie zablokuje możliwości wjazdów i komunikacji dojazdowej do posesji mieszkańców, a następnie obserwację zachowań i ew zbieranie uwag na temat pozostałych problemów,

B/. W przypadku braku wystarczającego rozwiązania wspomnianych problemów, zmienić charakter drogi z dwukierunkowej na jednokierunkową pozbywając się pozostałych i możliwych problemów wykazanych w uzasadnieniu rozbudowy drogi, a będących całkowicie zbędnymi zarówno technicznie jak i wydatków w budżecie Miasta Gdyni, przekierowując ewentualne środki z tego celu na bardziej drażliwe i będące bardziej niezbędnymi

Mamy nadzieję, iż chęć terminowego zamknięcia planowania przestrzennego tego terenu nie przyćmi dobra Gdyni, ogółu i co za tym idzie jego mieszkańców, którym poprzez krótkie terminy zapoznania się z planami nie dano się właściwie wypowiedzieć i odnieść w pełni do planu

Pozdrawiamy licząc na Państwa inicjatywę i poparcie
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2016.02.24 Projekt „Nowa Łużycka”, a Tereny Ogrodu i wpływ na okolicznych mieszkańców

20160225_Nowa_Luzycka_zarysWiele osób zadaje nam pytanie jaki  wpływ na ogród i  pozostałe okoliczne tereny będzie miał nowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Postaram się skupić teraz na projekcie cały czas okrajanym i modyfikowanym, czyli tzw „Nowa Łużycka”.
Jest to planowany łącznik pomiędzy  rondem w Redłowie a ul. Wrocławską. Do tego łącznika dochodzi  zmiana zagospodarowania terenu z Ogrody  Działowe  na uwaga :
– Parkingi
– tereny rekreacji , place zabaw w szerokim tego  słowa znaczeniu
leżące pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Kurpiowską po stronie rzeki Kaczej  należącej  do  Orłowa. ( zaznaczenie na czerwono  w kształcie odwróconego „L”, a teren ze zmienionym zagospodarowaniem to  pas równoległy  do ul. Sieradzkiej  )
Planowane jest puszczenie dużego ruchu samochodowego od ronda w Redłowie do ul. Wrocławskiej ( bez jej przebudowy ), praktycznie blokując już zatłoczone wyjazdy, a nie wspominając o tym, że cały puszczony  ruch  zwiększy poziom hałasu , korki na wszystkich  wyjazdowych  ulicach  w tej części Orłowa, jak i spowoduje pogorszenie dotychczasowej enklawy  ciszy i  spokoju , którą cieszyli  się dotychczas mieszkańcy i  działkowcy w tej części  Gdyni. Dzielnica, która była dotychczas ceniona za spokój, stanie się pod względem wzmożonego  ruchu  samochodowego o wiele mniej  atrakcyjną, co również bardziej  zanieczyszczoną przez spaliny, co  dla Mieszkańców , oraz działkowców, którzy  wybrali to miejsce na właściwe dla siebie ze względu na swoje walory przestanie być atutem, a zacznie być uciążliwością. Podejrzewamy  ze w drugim etapie po  wybudowaniu  drogi powstaną ekrany  zdecydowanie jeszcze bardziej degradujące krajobraz tej  dzielnicy.

Trochę historii :

ok roku 2005 gdy nie było jeszcze  drogi  „różowej”  projekt  zakładał zupełnie inną lokalizację i przebieg  trasy:

2005_projekt_Nowej_luzyckiej w wariancie1_i_gg32Jak  widać na powyższym projekcje droga miała przebiegać po większej części  terenów R.O.D. a następnie poprzez tereny  dawnej  straży  odprowadzić ruch do ul. wielkopolskiej  na wysokości  ul. Żmudzkiej, a nie jak teraz jest planowane do ul Wrocławskiej. Następnie ruch  miał być skierowany  przez dalszą część Orłowa w stronę Sopotu i  dalej  do  części  Gdańska dołączając się do już rozbudowanej  infrastruktury wyjazdowej  z Trójmiasta. Projekt  dość duży i  na początku planowany hucznie wraz z Gdyńskimi i  Sopockimi  Radnymi Miast. Niestety  nowi, a właściwie starzy właściciele wcześniejszych  rzekomo  miejskich  gruntów, którzy  upomnieli  się o tereny  do nich  należące spowodowały brak  wskazań ekonomicznych przy  wykupie już na tą chwilę prywatnych, a nie miejskich terenów, plus wycofanie się po protestach mieszkańców górnego Sopotu spowodował również wycofanie się Gdyni  z planowanych prac ograniczając je na początku  do  dojścia do  ul. Sieradzkiej w niezmienionej  formie, a następnie zrezygnowano  z przedłużonego  łącznika i  ronda planowanego przy ul. żmudzkiej, na wersję którą oglądają Państwo teraz na początku tego  artykułu, czyli  bezpośrednia wstążka do ul Wrocławskiej.

Projekt ten ma szereg  wad planistycznych i założeniowych :

1. Jest  traktowany  jako  droga dojazdowa i  atrakcja lokalna przy  sprzedaży  kilkudziesięciu tysięcy  metrów kwadratowych terenu przy tzw Psiej  Górce. ul._przemyska_34_eng ( oferta sprzedaży  w/w gruntów)

2. Ma to  być jednocześnie atrakcyjna ( niestety  tylko  z punkty  widzenia nabywcy  w/w gruntu ) alternatywa dojazdu i  wyjazdu z w/w terenu  nie biorąca w ogóle pod uwagę zdania i potrzeb mieszkańców przyległych  dzielnic po  których  skutki tej  inwestycji  odbija się diametralnie na dotychczasowym charakterze życia jaki tutaj  wiedli

3. Aspekt  bezsensownego przeniesienia sporego  ruchu  ulicznego  na ulice w ogóle nie dostosowane do jego odbioru, a w następstwie znaczne pogorszenie nawierzchni, dostępnych  miejsc parkingowych, ilości  kolizji, i  spadek  bezpieczeństwa na drogach , które dotychczas były  ulicami  lokalnymi z małym natężeniem ruchu.

4. Wydatek  i  inwestycja niewspółmiernie wielka w stosunku  do  nieosiągniętego  celu, który  zatarł się przez lata, a czego  radni  nie raczyli  zauważyć i  ciągle forsują tą inwestycję jako  rozwojową … niestety  odbioru  rozwoju  brak… i może należałoby  się zastanowić czy  nie lepiej  jest  stracić fundusze już poniesione na plany  i  opracowania, zamiast  generować następne ogromne inwestycyjne i nakłady  pieniężne z ramienia miasta i  mieszkańców, które można by  spożytkować na wiele innych  celów np przebudowa węzła przy ul Sopockiej czy też innych  arteriach,  które zdecydowanie bardziej potrzebują alternatywy  rozwojowej  z możliwymi  do  osiągnięcia celami.

5. Spadek  cen m2 gruntów w dzielnicy cieszącej  się spokojem i  ciszą za który  wielu  mieszkańców jest  w stanie zapłacić duże pieniądze, ale może włodarzom na tym zależy, aby  grunty  do  wykupu  miały  mniejszą wartość … ?

6. odebranie dużej  części  ogrodom działkowym, aby  stworzyć parkingi  pod inwestycję z goła chybioną jaką jest  druga inwestycja  zdublowanej trasy  rowerowej  wraz ze spacerową. Podobny  projekt  rozpatrywany jest  wzdłuż ul. Sandomierskiej i  Olkuskiej.

Myślę że najwyższy czas aby tym razem wypowiedzieli  się obywatele, mieszkańcy  Gdyni  i  mieszkańcy  Orłowa jak i  może Małego  Kacka na temat  zasadności  i potrzeb inwestycji które starają się nas uszczęśliwiać na siłę.

Do  dnia 01.03.2016 można składać wnioski i uwagi  do wyłożonego planu  do których  w każdym wypadku  musi odnieść się zarówno prezydent , jak i Biuro Planowania Przestrzennego i  uwzględnić je w ewentualnych poprawkach. Im więcej  uwag  ze strony mieszkańców tym będą mieli Państwo  większy  wpływ na to  co będzie przyszłością tej  dzielnicy do czego  bardzo  zachęcam. Poniżej  przedstawimy zasady  składania wniosków i uwag:

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski muszą zawierać oznaczenia pól ( np PD23 ) których  dotyczy  się uwaga

Uwaga powinna dotyczyć się w jednym piśmie jednego  zagadnienia a nie wielu  wątków tak  aby  planiści  mogli odnieść się do każdego  z osobna

Wnioski dobrze jest  składać osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii, a następnie warto  zawsze sprawdzić na stronach  Biura Planowania Przestrzennego  czy  zostały one wzięte pod uwagę , lub z jakiego  powodu  zostały odrzucone, kolejne dyskusje na ten temat mogą odbywać się przy okazji kolejnego  wyłożenia planów .

A skoro każdy mieszkaniec Gdyni może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

Zachęcamy również do  składania uwag jako mieszkańcy Gdyni do pozostałych  terenów R.O.D., które będą przycinane zgodnie z tym co przedstawiliśmy  w naszych poprzednich  artykułach.

W imieniu  Zarządu R.O. D.

Prezes Zarządu

 

2016.02.01 Jest już wyłożony plan zagospodarowania naszego terenu

Ponownie wracamy  do tematu, który  w części  dotyczy  naszego  ogrodu i jego terenów :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037a na poniższym planie zaznaczyliśmy na czerwono odręcznie tereny które będą podlegały  zmianom :

20160202_Plan_zagospodarowania_ter_Iwylozenie_projekt-Zaznaczenie_037_zmianyZmiany te będą w trzech  przypadkach  dość duże, a mianowicie :

1. zmieniono  zagospodarowanie terenu  z Ogrodów działkowych  na tereny rekreacyjne, planując tam wybudowanie parkingów i  innej infrastruktury, jest to obszar z zakresu  ulic wrocławska do kurpiowska po  stronie tych  ulic licząc od kaczej rzeki ( czerwony  prostokąt.

2. Ze względu na planowaną budowę drogi która ma połączyć tereny  Redłowa z Orłowem i  dobiegać do  ul. Wrocławskiej zostaną przejęte tereny  działek  w drugim zaznaczonym terenie  czerwonym prostokątem ( plany  się ciągle zmieniają, i to Państwo  mają wpływ na to  czy  zostaną zrealizowane, pamiętajmy iż w  tzw mieczy czasie wybudowano już taki łącznik  o  nazwie „Różowa droga” więc jego  znaczenie przestaje być niezbędnym, tym bardziej że planowana droga z obu  stron ma wąskie odnogi  co  wydaje się niezasadnym  planowanie jej  z takim rozmachem , jeśli nawet  nie zaprzestanie tych planów jako  zbędnych ).

3. To  kontrowersyjna ścieżka pieszo/rowerowa, która bardzo  przycina lewy  brzeg Kaczej  rzeki  przycinając również tereny  R.O.D. ponad granice działek  geodezyjnych  należących  do  R.O.D. Ten fragment  naniosłem  czerwoną linią wzdłuż planowanej  na żółto  kropeczkami ścieżki. Wiele naszych  traktów komunikacyjnych  zostanie  zlikwidowanych  ze względu na ten projekt.

Proszę pamiętać iż wszystkie te projekty są w fazie dyskusji i teraz mają Państwo jedyny moment  na wywarcie wpływu na ich  późniejsze istnienie i realizację w konsultacjach  społecznych  z Państwa udziałem które odbędą się jak już wspominaliśmy :

 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 godzina 17:00

Zapraszamy  Państwa do  czynnego udziału  w tym spotkaniu  i  jeszcze bardziej  czynnego  składania wniosków o  poprawki  do planowanych  zmian i  inwestycji.

Chcielibyśmy też zauważyć iż wszystkie konsultacje związane z ochroną środowiska na tym terenie datowane są na rok  2013 gdy to  wcale nie była planowana w/w ścieżka  a w opinii wyraźnie mówi  się o  zachowaniu  terenów zielonych  w niezmiennej  formie co też jest  sprzeczne z wyłożonymi  planami w dniu  dzisiejszym.

Poniżej  plany  i  dokumenty :

20160202_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko-104490_fileot dokument PDF

20160202_projekt_zagospodarowania_pierwsze_wylożenie_104580_fileot Dokument  PDF ( uwaga duży i  długo  się otwiera, proponujemy  pobrać i otworzyć lokalnie )

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy Dokument  PDF ) dla przypomnienia główny  organizator przedsięwzięcia.

Pozdrawiamy licząc na Państwa duży  udział na spotkaniu w InfoBoxie 04.02.2016r godzina 17:00

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

 

2015.08.21 Kto nie lubi Naszych Ogrodów …Kacza rzeka łączy, czy dzieli ludzi …?

Długo  się zastanawiałem, zanim zacząłem pisać ten post  do  Państwa, ale stwierdziłem, że lepsze jest  napisanie prawdy opartej na Faktach, niż szykanowanie i  opisywanie nieprawdy jak to czynią inni  na łamach internetu i podczas innych  działań.

cropped-DSC4170bwn1.jpg

A zatem do  rzeczy :
W ostatnim czasie odnotowaliśmy  szereg ataków medialnych na nasz Ogród.  Ataki te miały za zadanie zdyskredytować nasze istnienie w dzielnicy  Mały Kack, Orłowo,  jak i  w całej  dolinie Kaczej Rzeki. Jak już wspomniałem mój  artykuł tutaj  oparty będzie na Faktach,  a nie na domysłach,  czy pomówieniach.

Na łamach strony  Rady  dzielnicy  Małego Kacka, która powinna dbać o zarówno  swoich  wyborców, jak i dobre imię swojej  dzielnicy, przeczytać można kilka niepochlebnych informacji o  naszym ogrodzie, a nawet groźby usunięcia naszego ogrodu  z  terenu Dzielnicy. Tak, groźby i to  dosłowne, wypowiedziane przez Panią Halinę P. , Radną Rady  Dzielnicy M.Kack wybrana w tym roku przez część wyborców z Małego Kacka. Głosi ona w swoim programie co  następuje :
20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Na tej  oficjalnej stronie Rady  Dzielnicy  M. Kack  prezentującej program wyborczy jak i  zapowiedź działań Pani  Haliny  możemy  przeczytać miedzy  innymi :
„(…) Zamierzam również aktywnie działać w celu usunięcia tj. przeniesienia w inne miejsce szpecących i utrudniających rozwój dzielnicy Ogródków Działkowych . Zajmują one najbardziej atrakcyjną część dzielnicy czyli dokładnie całą dolinę rzeczki Kaczej do której mieszkańcy od 60 lat nie mają dostępu. Rzeka Kacza i tereny po obu jej brzegach mają być atrakcją dla wszystkich. Chcę także żeby w Małym Kacku powstały szerokie ,nowoczesne ,metropolitalne trasy rowerowe .Do naszej dzielnicy tj. do rezerwatu Przyrody Kacze Łęgi oraz do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przyjeżdżają rowerzyści , turyści, sportowcy, naukowcy , studenci, miłośnicy przyrody, obserwatorzy ptaków i zwierząt leśnych. (…)

Tutaj  do pobrania cała treść ze strony rady  Dzielnicy :

20150820_Halina_Palgan_radna_Dzielnicy_M_Kack_Strona_Rady_Dzielnicy

Pani Halina P.  nie wiedzieć dlaczego chciałaby rozwoju  dzielnicy   na naszym terenie. Pytanie jest, jakiego  rozwoju. Wielokrotnie nasz Ogród bronił się od prób stworzenia na jego terenie zabudowy  mieszkalnej  z tzw tarasami tuż nad rzeką Kaczą. Wiele razy  wspólnie z P.Z.D. broniliśmy tego terenu przed zagarnięciem go przez Developerów, ostrzących zęby na te jakby nie było intratne miejsce. Począwszy od roku 1959 r, gdy to  tamtejszy Wydział Architektury Miasta Gdynia zaplanował na terenie naszych  działek „Budownictwo Miejskie” i tylko  dzięki Zarządom tego ogrodu  nie ma tam dzisiaj  bloków, betonów i innych  wielkomiejskich konstrukcji, które zniszczyłyby to miejsce. Pani  Halina P. nigdzie nie przedstawiła żadnego konkretnego planu swoich  działań, ani  zamysłów. Tylko ogólniki i żądania. Nie wniosła żadnego projektu określającego  konkretnie to  co  ma na myśli pisząc „Rozwój Dzielnicy”  w tym miejscu, jakby dzielnica M. Kack miała mało możliwości rozwoju i sposobów rozwoju. Żadnych planów, projektów przedstawiających „Usunięcie” Ogrodu, jak to określa Pani  Halina, abyśmy mogli  dowiedzieć się dlaczego tak usilnie do tego dąży. Nie wiedzieć dlaczego  dąży  do  tego,  aby część z jej potencjalnych  wyborców, mieszkańców Gdyni  w Małym Kacku, posiadających ogrody  działkowe na terenie naszego  R.O.D.u miałaby się wynieść. Rozmawiamy  z wieloma ludźmi  dookoła o tej  sytuacji i nikt nie wie o  co  chodzi  Pani  Halinie, aż nasuwa się samo powiedzenie „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o … (…)”.
Pani Halina nie jest jedyną osobą, która ma podobne podejście, być może przez nią wspierane, bo  nawet słownictwo jest  zbieżne. Na stronie mianującej  się nieoficjalnym Forum Rady  Dzielnicy M.Kacka możemy przeczytać następujące treści i  wypowiedzi na temat naszego ogrodu  :
Niejaki „boston” pisze : „Moim zdaniem należy poszukać środkow na sfinansowanie i na wyrzucenie natychmiast tego co musimy ogladac kazdego dnia a mianowicie przypominających slamsy lat 30 ogródki działkowe.”

I dalej : „Zawłaszczyli całą naszą piękną Kaczą , zadrutowali wszystkie mostki żeby nie można dojść do brzegu, porobili odpływy nieczystości wprost  do rzeczki.To straszne budy i są w samym środku naszej dzielnicy.”

„Dolina rzeki Kaczej to park krajobrazowy i tu powinien być piekny zielony teren z piekną roślinnością, dostępny dla wszystkich mieszkańców całego trójmiasta a nie eldoradoco  dla garstki działkowiczów których piękno naszej dzielnicy i rzeki Kaczej zupełnie nie interesuje i dewastują dzielnicę.”

Na stronie tej  pod adresem : http://sebamast.webd.pl/phpBB/viewtopic.php?t=24&highlight=kacza&sid=8a519d5994690e3664e7a3ff8c72301f

Można przeczytać wypowiedzi wyjaśniające te niedorzeczne pomówienia i oszczerstwa. Wielu  z nas może poczuć się urażonych takimi  słowami, i  się wcale nie dziwię, bo  w niczym nikt  z nas nie zawinił zwłaszcza blokując rozwój dzielnicy, z którą współżyjemy tyle lat.

Wiele z tych  osób zarówno na stronie Rady  dzielnicy  M. Kack jak i  na stronie Rady  dzielnicy  Orłowo, ( obie dzielnice na spotkaniu  w czerwcu zapowiadały  współpracę – widocznie różni się pojęcie słowa współpraca w zależności od punktu  widzenia) wypowiada się w podobny  sposób.

Część uwag dotyczy  dotychczas nierozwiązanego problemu, tak problemu zarówno dla R.O.D., jak i  dla dzielnicy  nieograniczonego  dostępu do Kaczej Rzeki.

Naświetle w kilku  zdaniach o co  chodzi:

Osoby te powołują się na Ustawę o  Ciekach  wodnych  stworzoną na przełomie lat 2001 – 2006,  gdy to powstała jej  ostateczna nowelizacja. Ustawa ta mówi, że obywatele R.P. mają mieć zapewniony  niczym nie wzbraniany  dostęp do Cieków wodnych ( w tym rzek), w obrębie 1,5 m od granicy koryta rzecznego. I  wszystkie te osoby  powołują się na ten jeden z kilkuset paragrafów tej ustawy. Jak  widać nie wszyscy potrafią czytać tekst  ze zrozumieniem w jej  całym brzmieniu. Ta sama ustawa mówi również, że Regionalne Zarządy cieków Wodnych powinny rozliczyć grunty  związane z tą zmianą ( dotychczas nie było takiego prawa i grunty do brzegu rzeki, jak i  sama rzeka w obrębie posiadanego terenu leżały pod władaniem R.O.D.) . Te same Regionalne Zarządy zostały  zobowiązane tą ustawą do zewidencjonowania i  wytyczenia granic cieków wodnych, o  czym w ogóle się nie wspomina. Do dnia dzisiejszego  Rzeka Kacza nie posiada wytyczonej granicy koryta Rzeki, a jej bieg na terenie Rod i przyległym potrafi  się zmienić nawet co  2 m-ce o odległości rzędu 2-3 m. Dopiero teraz na wniosek R.O.D. , Z.D.i Z. Gdynia, Urzędu Miasta Gdynia kończy się przygotowywanie takiego opracowania geodezyjnego, które to  jest i będzie podstawą do  wytyczenia właściwych  odległości zagwarantowanych ustawą. R.O.D. „Kaszubskie wnioskował w latach  2013/2014 o  wytyczenie takich granic i otrzymał negatywną odpowiedź jako czynności zbędne. Dzisiaj przestały być one zbędne, bo mówi o nich  więcej osób i  więcej osób się interesuje tym tematem, co  instytucji do tego powołanej jest nie na rękę i stąd podjęte z jej  strony  działanie i prace do dążące do uzupełnienia tej  dokumentacji przez właściwe organy. Pytanie dlaczego nie zrobiono tego przez 8 lat obowiązywania obowiązku ustawowego ?…

R.O.D. „Kaszubskie” zdaje sobie sprawę z obowiązku i konieczności udostępnienia wspomnianych obszarów obywatelom i mieszkańcom, jednak nikt  z nas nie podejmie ryzyka wielkiej inwestycji jaką jest położenie ciągu ogrodzenia zabezpieczającego teren R.O.D od 1951 roku, aby okazało się w końcowej jego  części, że należy owo ogrodzenie przesunąć gdy to powstaną plany granic koryta rzeki odmienne od wymierzonych przez R.O.D. . Łatwo jest szkalować, mówiąc i pisząc że R.O.D. wzbrania dostępu, co jest nieprawdą. Jedna strona swoim działaniem nie może powodować zniszczeń i strat na ogrodzie przez swoje dążenia nie zachowując pełni procedur im towarzyszących,  których już dzisiaj  doświadczamy na wskutek otwarcia ogrodzenia przy ul. Kurpiowskiej i ponosząc straty i dewastacje. Regularne nachodzenia grup  dzików niszczące nasze uprawy, jak i  dewastacja niższej klasy społecznej  naszego  środowiska, które nachodzi altany i je okrada i  dewastuje stała się faktem.

Nowy Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”, zarówno na spotkaniu w Czerwcu z Radami  Dzielnic M. Kacka jak i Orłowa, oraz w maju na spotkaniu z Przedstawicielem ZDiZ w Gdyni wyraził chęć współpracy i pomocy  w rozwiązaniu sprawy  spornej  dostępu do Kaczej Rzeki. W żaden sposób nie blokuje działań instytucji, z którymi  współpracuje do planowego przywrócenia tego  dostępu. Ale mówiąc o planowym przywróceniu, mówimy o rzetelnym wywiązywaniu się poszczególnych instytucji ze swoich  poczynań i zapowiedział działania zgodne z następującym harmonogramem : 1. Wytyczenie granic Koryta Kaczej Rzeki. ( w trakcie realizacji  przez Zarząd Cieków Wodnych) 2. Rozliczenie i  wywłaszczenie gruntów zgodnie ze wspomniana ustawą ( grunty do  dnia dzisiejszego nadal są pod władaniem R.O.D.) . 3. Wyznaczenie realnych terminów zabezpieczenia terenu R.O.D. „Kaszubskie” w etapach  związanych  z zamknięciem i  zabezpieczeniem poszczególnych  sektorów ogrodu. 4. Po zabezpieczeniu każdego  z sektorów R.O.D. „Kaszubskie zobowiązuje się do otwarcia dotychczasowych  grodzi parkanów i  ogrodzenia zgodnie z ustawą.

Jak  widać, z naszej  strony nie ma niechęci  do  współpracy, niestety istnieje wśród niektórych mieszkańców i Radnych dążenie do rzekomego utworzenia ciągu spacerowego wzdłuż Kaczej Rzeki, który oficjalnie nie postał żadnym projektem. Nie jest określone którędy, na jakiej  szerokości, w jaki sposób ma być wytyczony, ale ważniejsze jest, aby udeptać chyba na złość dla R.O.D.u trawę dookoła rzeki dla kilku psów, nie bacząc na straty, które tym działaniem mogą powstać.

Pani Halina usilnie działa nad chęcią natychmiastowego otwarcia terenu, ale nic nie zrobi nawet będąc  Radną w Radzie Dzielnicy, aby o teren, o którym tak namiętnie opowiada, należycie zadbać i  zapewnić mu chociażby  dodatkowe fundusze w postaci opłacenia terminowego strzyżenia traw tak, aby był on  zadbany jak ten na terenie R.O.D. . Z.D.i Z. ma obowiązek koszenia trawy 2x do  roku, efektem tego  są tylko 2x po 14 dni piękne widoki gdy przycięta trawa jest  faktycznie zadbanym terenem ( wiedzą o tym wszyscy, którzy mają trawniki. Niestety i to  nie jest prawdą, bo ostatnie koszenie traw w czerwcu skończyło  się  pozostawieniem stosów nieskoszonej trawy na brzegach  koryta Kaczej  rzeki, o które potem obwiniało się działkowców o jej  wyrzucanie poza teren Ogrodu.

Na początki Lipca Zarząd dróg i  Zieleni  zakończył prace nad odcinkową regulacją koryta Kaczej rzeki  która to  została wykonana naprawdę przepięknie. Proszę samemu to  zobaczyć :

IMAG1908

Proszę zobaczyć jak  2 dni temu wyglądało to  samo  miejsce :

IMAG2337

Myślę że Pani  Halina P. i pozostałe osoby  z Rady  Dzielnic powinny  do  czasu uregulowań prawnych związanych  z otwarciem  terenów o które tak usilnie walczą, zorganizować i  zadbać o nie, pokazując innym, że potrafią nimi  zarządzać, tak  samo  dobrze, jak potrafią mówić o ich  zagospodarowaniu bez planów i projektów, bo na słowach ze strony  Pani  Haliny się kończy. Otwarcie wspomnianego terenu pozostało bez echa i  zapowiadanej rzekomej  dbałości o coś co miało stać się chlubą tej  dzielnicy , a dzisiaj jest wręcz ugorem i  „krzaczowiskiem”. Jeśli  Rady  dzielnicy nie potrafią zadbać o tak małą jak na tą chwilę część terenu, to  zdecydowanie nadgorliwością jest dążenie wręcz usilne o pozostałe jej części, które będą większym wyzwaniem do  zarządzania i kosztem w utrzymaniu Dzielnicy, który powinni zaplanować w budżecie, a planów na ta chwilę, jak i pieniędzy na te cele nawet nie widać, już o działaniach tych  co tylko krzyczą i grożą nie wspomnę.

My  z naszej  strony  pozostaniemy  w zgodzie z ustaleniami  z urzędem Miasta Gdynia, ZDiZ  i będziemy  dążyć, aby  w porządku  dokumentacyjnym oddawać poszczególne tereny  zgodnie z zobowiązaniem i pełną, a nie cząstkową  literą prawa.

Zarząd R,O.D. „Kaszubskie”

2015.05.20 Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” obowiązuje od 30 kwietnia! – 30.04.2015r.

Zarząd ROD „Kaszubskie pragnie poinformować Państwa o zagwarantowanym bezpieczeństwie Państwa Altan.

Altana-ogrodowa-altana-strzecha-trzcina-grill-ogrod-radziejowOd 30 kwietnia obowiązuje ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Uchwalenie nowego prawa, które chroni przed rozbiórkami 900 tys. altan, jest wspólnym sukcesem PZD i setek tysięcy działkowców, których poparcie umożliwiło wniesienie do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy.

W styczniu 2014 r. Najwyższy Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym powołując się na słownikową definicję słowa „altana” stwierdził, że altana to pawilon ogrodowy o lekkiej konstrukcji, ażurowych ścianach, nie związany na stałe z podłożem. Taka interpretacja powodowała, że ponad 900 tys. altan w polskich ogrodach można było uznać za samowolę budowlaną i nakazać ich rozbiórkę na koszt użytkowników. Co więcej, dawała ona pretekst do odmawiania odszkodowań przy likwidacji ROD, a urzędnikom miejskim umożliwiała naliczanie podatków od tych nieruchomości.

W obronie użytkowników działek Krajowa Rada PZD zainicjowała opracowanie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej prawo budowlane. Opracował go i zgłosił do Sejmu Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”, którego pełnomocnikami byli mec. B. Piech i mec. T. Terlecki. Bardzo duże znaczenie dla sprawnego uchwalenia ustawy miało zaangażowanie Pani Premier Ewy Kopacz, która podczas specjalnego spotkania z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim i pełnomocnikami Komitetu „Stop Rozbiórkom Altan”  zaproponowała rządowe poprawki do projektu. O potrzebie zmiany prawa prezes PZD Eugeniusz Kondracki i przedstawiciele Komitetu przekonywali też na spotkaniach z parlamentarzystami. Jak ważnej sprawy dotykał projekt, pokazało ponad 700 tysięcy podpisów popierających projekt ustawy, które zebrano w niespełna trzy miesiące.

Prace nad ustawą w sejmowych i senackich komisjach przebiegły bardzo sprawnie. Jej założenia zostały przyjęte w Parlamencie niemal jednomyślnie, dzięki czemu Prezydent RP mógł podpisać ustawę już 2 kwietnia 2015 roku, a w Dzienniku Ustaw ogłoszono ją 15 kwietnia br.

Nowe prawo ostatecznie precyzuje pojęcie altan. To obiekty o powierzchni zabudowy do 35 m² i wysokości 5 m (przy dachu płaskim 4 m) z tarasem, gankiem lub werandą nieprzekraczającą 12 m², a działkowcy są zwolnieni od obowiązku uzyskania pozwolenia na ich budowę. Co ważne, wszystkie altany wybudowane przed wejściem w życie znowelizowanego prawa, ale spełniające ustawowe kryteria, są w jego świetle legalne.

Walka o altany po raz kolejny dowiodła, że dzięki przynależności ich ogrodów do Związku działkowcy są liczącą się grupą, która potrafi skutecznie bronić swoich interesów.

 

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest opublikowana w Dzienniku Ustaw 2015 na pozycji 528.