2016.01.24 !!! WAŻNE !!! Dnia 2015.01.27 zostanie wyłożony plan Zagospodarowania przestrzennego terenów na których mieści się nasz Ogród

20160127_Ogłoszenie_i_wyłożenie_planu_zagospodarownia_przestrzennego-Zaznaczenie_035

_DSC8031bwn

Jak poinformował nas Prezydent Miasta Gdyni w artykule Ratusza z dnia 15-21.01.2015 o nr 1222 na stronie 16-tej. co też poniżej cytujemy :

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015r. poz 199 z późn. zm.) uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/721/13 z dnia 25 wrzesień 2013 r., oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXVII/781/13 z dnia 18 grudnia 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu :

(…)

2.projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Orłowo w Gdyni, rejon Rzeki Kaczej na odcinku od Potoku przemysłowego do Drogi Gdyńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają :

od zachodu – wzdłuż potoku przemysłowego.

od Północy – wzdłuż ulic : Wieluńskiej, Sandomierskiej, Halickiej i Przemyskiej.

Od Wschodu – wzdłuż Drogi Gdyńskiej

od Południa – wzdłuż ul. Sieradzkiej (…)

(…) z wyłożonymi planami będzie się można zapoznać :

w dniach 27.01.2016 r. do 16.02.2016 r.

w Gdynia InfoBox ul. Świętojańska 30 ( OBSERWATORIUM ZMIAN)

od Poniedziałku do Piątku w godz. 10:00 – 19:00

w sobotę w godz. 11:00 – 18:00

w niedzielę w godz. 11:00 – 16:00

W Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

ul. T. Wendy 7/9

Od Poniedziałku do Piątku w godz. 8:00 – 16:00

oraz na stronie internetowej : www.gdynia.pl/plany

UWAGI do PROJEKTU należy składać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2016r. ( najlepiej w 2 egzemplarzach za potwierdzeniem przyjęcia ) do :

Prezydenta Miasta Gdyni ,

na adres :

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia

ul. Tadeusza Wendy 7/9

81-341 Gdynia

Do czego gorąco zachęcamy i namawiamy tym bardziej, że część tych planów ma na względzie naruszenie granic naszego terenu w związku z planowanymi inwestycjami związanymi z :

  • Rozbudową drogi (łącznika od Redłowa do ul. Wrocławskiej ( plany jeszcze z przed budowy różowej drogi ))
  • Planowanej budowy ( inwestycji) ścieżki Spacerowo / rowerowej wzdłuż rzeki Kaczej z inicjatywy radnej Pani Haliny Pałgan ( Rada dzielnicy M. Kack wybranej w zeszłym roku, oraz Pani Hanny Mazur radnej Miasta Gdynia( oraz byłym członkiem Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” zdjętym z tej funkcji ze względu na absencję )

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

A skoro może wnieść uwagi to możemy je składać i  zgodnie z powyższym muszą one być brane pod uwagę przy  planowaniu terenu. Takie działania mają miejsce już przy  3-cim wyłożeniu planów zagospodarowania terenu  na Witominie gdzie mieszkańcy  sprzeciwiają się zabudowie Handlowej  w jej  centrum.

UWAGA

Dnia 04.02.2016 w Gdynia InfoBox ( OBSERWATORIUM ZMIAN) ul. Świętojańska 30 w Gdyni odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego.

Gorąco Państwa namawiamy do uczestnictwa w tej dyskusji, jak i do wnoszenia uwag.

Jest to jedyna forma jaką obywatele i mieszkańcy, jak i w tym wypadku Działkowcy dzierżawiący teren mają wpływ na te plany i inwestycje związane z nim.

A zgodnie z Art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. ustaw z 2013r. poz 1235 z póź. zm. ) zawiadamiam o przyjęciu prognoz oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z ich treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone z w związku z udziałem społeczeństwa.

Informacje mogą Państwo tez uzyskać na stronie Urzędu Miasta Gdyni pod adresem :

http://www.gdynia.pl/bip/zagospodarowanie/info/4969_70814.html

Z naszej  strony poprosiliśmy Biuro Planowania Przestrzennego  Miasta Gdyni  o  wskazanie uwarunkowań jak i  potrzeb społecznych  takiej  inwestycji przy  założeniu  i uwzględnieniu  siedlisk i terenów żerowisk  kaczek  na tym terenie.

Wiele osób się zgadza z nami,  że tereny te powinny być w jak najmniejszym stopniu  modyfikowane, zachowując naturalne środowisko , a nie spełniając tylko  przesłanki  kilkunastu  osób, które chcą mieć gdzie wyprowadzać swoje psy, po których nota bene nawet nie sprzątają …

poniżej  załączniki z dość nijaką dokumentacja inwestycyjną wspomnianych wyżej inwestycji, z którymi związane są zagospodarowania wspomnianych terenów bez ich  argumentacji.

Zarówno łącznik  drogi  jak i  ścieżka nie miała szerokich  konsultacji  społecznych wśród mieszkańców, do których  działkowcy  również się zaliczają. Jesteśmy takimi  samymi  mieszkańcami Gdyni jak każdy inny i mamy prawo  wypowiadać się na tematy  związane z terenami  Naszych  Ogrodów.

20081103_Uchwala_o_przystapieniu_do_opracowania_planu_75639_fileot

20110622_Plan_Zalacznik_do_Uchwaly_Rady_Miasta_46594_fileot

20110622_Uchwala_Rady_Miasta_46595_fileot

20160127_Ogloszenie_prezydenta_o_wylozeniu_planow_55834_fileot

20160127_Ogloszenie_prezydenta_o_wylozeniu_planow_104247_fileot

Władze najwidoczniej  mają nadzieje, że plany przejdą pod osłoną niewiedzy o ich istnieniu.

Pytanie czy ktokolwiek  zapytał się tych  Pań o zdanie :

_DSC0020bwn_kaczki

Naszym działaniem nie jest zatrzymanie inwestycji, co też będzie  wielokrotnie zapewne podnoszone, jeśli są one zgodne z oczekiwaniami  Gdyni i Gdynian, ale dopilnowanie aby  procesy  związane z chęcią odebrania nam terenów były przeprowadzane w zgodzie z obowiązującymi procedurami i przepisami.

Pozdrawiamy licząc na Państwa liczny udział i odzew
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”