2015.11.27 Nowy Regulamin R.O.D. już uchwalony w P.Z.D.

Buch Recht Paragraphen Zeichen Illustration

W dniu 1 października br. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców uchwaliła nowy regulamin ROD, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Będzie on obowiązywał na 4.738 Ogrodach zrzeszonych  pod egidą Stowarzyszenie Polskiego Związku  Działkowców (P.Z.D.) . Ciekawym, a jednocześnie nowym podejściem do  regulaminu w stosunku  do poprzedniego jest  fakt iż obowiązywać on będzie nie tylko  działkowców na terenie R.O.D. , jak i  mu przyległym , ale też każdą osobę przebywającą na terenie R.O.D. . W ten sposób we wielu  niesprecyzowanych sytuacjach  znajdzie on swoje umotywowanie i  zastosowanie w dzisiejszych  czasach,  gdy  to Ogrody  działkowe w części  stają się też miejscem rekreacji i spotkań rodzinnych, poszerzających grono osób przebywających  na terenie R.O.D. w tym też i R.O.D. „Kaszubskie”.

Warto pamiętać, że przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej. Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu. Ponadto – choć oczywiście nie zdarza się to zbyt często – uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).

Gdzie można się zapoznać z nowym regulaminem ?

Otóż znajdą go  Państwo klikając na poniższy  link : 

2015_11_Regulamin ROD _uchwalony 2015

Co też znajdziemy  w nowym regulaminie? Oczywiście znajdziemy  we większości  rzeczy  i  sprawy  powiązane z dotychczas obowiązującym regulaminem, ale większość z nich  została zaktualizowana do  dzisiejszych  czasów, jak i  dostosowana do  istniejącego prawodawstwa na terenie Polski. Z głównych tematów znajdą Państwo tam informacje o :

 • Do czego  służy działka
 • Co może znajdować się na terenie działki  a czego nie wolno umieszczać na niej.
 • Altany – Budowa i  ich  modernizacja we wszystkich  możliwych  szczegółach.
 • Nasadzenia – wszystkie zasady  których  należy  przestrzegać sadząc i doglądając drzew, krzewów, i innych  zasadzeń.
 • Hodowla zwierząt – rzadki termin na naszym ogrodzie, ale dla zainteresowanych  jak najbardziej  polecamy.
 • Zasady usuwania drzew – myślę że każdy  z Państwa znajdzie tutaj  coś dla siebie.
 • Infrastruktura Ogrodowa – szeroki temat  i  jak  najbardziej  na czasie z przesłankami  do  jej  rozbudowy na naszym ogrodzie.
 • Zakaz Spalania – Temat  wielokrotnie poruszany  przez naszych  działkowców w rozmowach  z Zarządem – niestety  przez wielu  z Państwa rozwiązanie będzie nie po myśli – niemniej  zachęcamy do  zapoznania się z obowiązującą lekturą na naszym Ogrodzie.
 • Wjazd do R.O.D. – zasady i  obowiązki z tego płynące.
 • I  wiele innych  tematów ściśle regulujących  porządek  w R.O.D. i obowiązujących zarówno  działkowców jak i ich  administrację w postaci wybranych  Zarządów.

Czego jeszcze zabrania się w R.O.D. ?  :

● Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);

● wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2);

● gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów (§ 68 pkt 3);

● parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD (§ 68 pkt. 7);

● mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8);

● prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (§ 68 pkt 13);

● uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP (§ 57);

● stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59);

● naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9).

Co jeszcze Ważnego  znajdziemy  w  Regulaminie ? :

● Regulamin ROD kompleksowo porządkuje korzystanie z działek i ogrodu. Warto przytoczyć jeszcze § 73 zakazujący wstępu na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny, chyba że chodzi o ratowanie życia lub mienia. Od tej reguły są wyjątki określone w § 74 – działkowiec ma obowiązek udostępnić działkę w celu sprawdzenia stanu zagospodarowania, odczytu liczników i stanu instalacji wodnej i elektrycznej. Osoby upoważnione przez zarząd są uprawnione do wstępu nawet pod nieobecność działkowca, jeśli został on zawiadomiony na piśmie na co najmniej 7 dni przed terminem.

● Regulamin odpowiada też na sytuacje życiowe (§ 79). W przypadkach uzasadnionych, np. długotrwałą chorobą, zarząd ROD, na wniosek działkowca, może wyrazić zgodę na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Opiekun nie nabywa tytułu do działki, a działkowiec odpowiada za skutki opieki.

● Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD (§ 80).

Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmiany danych osobowych, szczególnie miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji (§ 81). Ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia tych zmian, bo np. korespondencję do działkowca będzie się traktowało jako doręczoną.

● W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieży energii elektrycznej, zarząd może podjąć decyzję o czasowym jej wyłączeniu w okresie jesienno-zimowym, a walne zebranie może wręcz zobowiązać zarząd do wyłączania energii w tym okresie (§ 75). ( Dotyczy się ogrodów gdzie infrastruktura na terenie R.O.D. leży  w gestii  Zarządu R.O.D. w naszym przypadku takiej  infrastruktury jeszcze nie ma, co nie znaczy, że nie jest  planowana 😉 ).

Krajowa Rada P.Z.D. wydała broszurę z treścią nowego regulaminu ROD w milionie egzemplarzy. Pełne koszty wydania poniosła K.R. P.Z.D. i O.Z.. Wszyscy działkowcy, których ogrody prowadzi P.Z.D., otrzymają książeczki z nowym regulaminem ROD bezpłatnie. Broszury z treścią regulaminu ROD pojawią się w ogrodach w drugiej połowie listopada br. ( Na dzień dzisiejszy  broszury jeszcze  do  nas nie dotarły, ale zapewne lada moment  będą dystrybuowane – do tego  momentu  można zapoznać się z treścią na łamach  naszej  strony  www i  załączonego  pliku  „PDF” do  pobrania powyżej na wskazanym linku. )

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.11.08 I już Po zebraniu – pozostają teraz wspomnienia i wiele pracy Zarządu nad uchwalonymi sprawami.

Chcieliśmy na wstępie podziękować wszystkim z Państwa którzy  w taka aurę i z narażeniem życia ( 😉 ) dotarli bezpiecznie na nasze zebranie. Zdecydowanie wiatr, który  hulał tego dnia nie nastrajał ani  do  spacerów ani do przybycia na zebranie. Niestety to była jedyna rzecz na jaka nie mieliśmy wpływu.

_DSC6828bwn

Pomimo tak nieprzychylnej pogody zaszczycili nas Państwo w ilości 113 członków. Z tego też powodu  musieliśmy  zgodnie z procedurami  poczekać na drugi termin zebrania i wtedy otworzyć obrady.
Cieszymy  się że sprawy  omawiane na tym zebraniu spotkały się z tak prawie jednomyślnym przyjęciem, szkoda trochę, że pozostali nieprzybyli  członkowie nie byli w stanie się wypowiedzieć i  zadecydować w swoim imieniu, myślę że na wiosennym zebraniu będzie nas więcej i że będzie można we większym gronie omawiać tematy tak  jakże ważne dla naszego ogrodu.

Podczas obrad został wyłoniony przewodniczący  zebrania Pan Krzysztof E.

_DSC6829bwn

Myślę że jak na jego pierwsze wystąpienie w takiej  roli  zdecydowanie się sprawdził i  udowodnił jednocześnie, że chwilowe funkcje na tego typu zebraniach są do opanowania przez osoby, które wcześniej nie miały z tym nic wspólnego.

Sprawnie przebiegały też wybory i liczenie głosów. Osoby które zgłosiły się do  komisji  statutowych wykazały się dużym zaangażowaniem i pełną determinacją w swoim wsparciu naszych  działań, tworząc Team ( drużynę ), który wykazał, że można na zebraniach sprawnie i  szybko przeprowadzać głosowania bez niejasności i nieścisłości.

Zarząd także na wejściu  dopilnował, aby każdy  z głosujących  otrzymał tzw. kartę do  głosowania, oraz aby  na zebranie mogły też wejść członkowie rodzin członków ( np współmałżonkowie ) i uczestniczyć w nim nie posiadając prawa do głosu. Sprawnie też przebiegało wejście na obrady. każdy został właściwie obsłużony przez członków naszego Zarządu, którzy to osobiście dopilnowywali tego obowiązku. Szczególne podziękowania należą się Pani Elżbiecie, Zdzisławie, oraz Panu  Kazimierzowi wraz z naszym nowym Gospodarzem
Wkład Zarządu w organizację zebrania spotkał się tez z przychylnym przyjęciem przybyłych, za co ogromnie dziękujemy, gdyż są to momenty, które mobilizują nas do jeszcze większego zaangażowania się we współpracę z Państwem.

Z założeń zebrania przegłosowane zostały następujące kwestie :

 1. Zmiana ilości  członków Zarządu w R,O.D. „Kaszubskie” z 7 na 5, przywracając jednocześnie stan z wieloletniego doświadczenia zarządów, który jak  widać się sprawdzał i nadal mamy nadzieje będzie się sprawdzał. Przez kilkumiesięczną pracę w zarządzie sami zauważyliśmy uporczywość i problemy związane z niemożnością wręcz podejmowania decyzji we właściwym czasie. Teraz te problemy zostały zniwelowane, a praca Zarządu wraca do normalności. Również przy okazji tego głosowania zrezygnowano z osób z zarządu, które odnotowywały zbyt dużą absencję. Funkcji tej pozbawiono 2 członków niefunkcyjnych : Panią Hannę Mazur i Pana Pawła Ziegert. Aktualnie Zarząd liczy 5 aktywnie pracujących dla Państwa osób z których 4 pełnią funkcje : Prezesa, zastępcy, Sekretarza i Skarbnika. Wszystkie te funkcje wymagane są statutowo i regulaminowo. Głosowanie w tej  sprawie przebiegło prawie jednomyślnie.
 2.  Drugim ważnym, a właściwie najważniejszym tematem była zgoda na podjęcie inwestycji związanej z wybudowaniem ogrodzenia wzdłuż rzeki „Kaczej” . Inwestycja jest na tyle poważna, że decyzję musieli podjąć Państwo, a nie sam Zarząd. Ogrodzenie o  długości  2 km i 227 metrów wybudowane zostanie w 5-ciu  odcinkach zamykając i uszczelniając teren Naszych Ogrodów, wprowadzając w końcu geodezyjny  ład jeśli chodzi o działki zajmowane przez nasz Ogród i ich granice, czym zupełnie nie zajmowały się przez tyle lat  poprzednie Zarządy. Ten postulat również został pozytywnie przyjęty i przegłosowany. Z naszej strony czeka nas teraz wiele pracy dokumentacyjnej i papierowej, oraz spełnienie wielu procedur, aby uzyskać właściwe dotacje ze struktur P.Z.D.. Na wiosennym zebraniu przedstawimy szczegóły tych prac.
 3.  Podjęto tez decyzję o zmianie sposobu zaksięgowania i rozdysponowania kwoty ponad 71 000 złotych znajdujących się na lokacie Zarządu. Dotychczas można je było wykorzystać jedynie na cele na które zostały zebrane. A że zebrano je jako nadpłatę opłat za wodę w poprzednich  latach to tylko w tym celu można je było wykorzystać . Teraz członkowie ogrodu zadecydowali, że można je wnieść w poczet inwestycji ogrodzenia jako wkład własny Ogrodu.
 4. Konkursy – przedstawiono  laureatów konkursu na Najpiękniejszą działkę, którymi zostali działkowcy  z działek :
  I Miejsce Działka nr 117
  II Miejsce Działka nr 126
  II Miejsce Działka  nr  186
  Laureatom gratulujemy, a nagrody  zostaną im wręczone na Walnym zebraniu na wiosnę. Wtedy też zostaną specjalnie zaproszeni do odbioru nagród na tej uroczystości. Nowością jest, że w tym roku  działki się nie powieliły.
  Zachęcamy  do aktywniejszego udziału działkowców w typowaniu laureatów na sezon 2016. Zgłaszać można działki zarówno sąsiadów ( ilość działek jest nieograniczona), jak i  swoją własną.  Ideałem dla Zarządu było by wytypowanie najpiękniejszej  działki ze względu na ilość oddanych  głosów przez działkowców, tak aby to Państwo sami decydowali o tym.
  Teraz gdy będzie można się przemieszczać pomiędzy  sektorami Ogrodu posiadając wspólny klucz. sprawdzenie i  zaznajomienie się z wytypowanymi ogródkami nie powinno Państwu stwarzać problemów.
  Poza nagrodami  za Najpiękniejsze działki Zarząd wytypował też laureatów nagród za plony  w kategoriach : Najdziwniejsza, największa, najcięższa. Plony oszacowano  na podstawie przyniesionych podczas obchodów „Dnia Działkowca” – o czym już wcześniej  pisaliśmy.  Te nagrody zostaną również  wręczone na wiosennym zebraniu.
 5.  Obrady  zakończono przedstawieniem szeregu informacji ze strony Zarządu jaki  owocną dyskusją o innych nurtujących problemach  na Naszym Ogrodzie. Zarząd jak zawsze ( oczywiście od kwietnia 2015) skrzętnie zanotował uwagi i spostrzeżenia Działkowców, aby postarać się im sprostać.

  Dziękujemy też za liczny udział działkowców we mszy św. w Parafii  w Małym Kacku. Było to ukoronowanie 60-lecia naszego ogrodu, a Ci  z Państwa którzy zechcieli w niej uczestniczyć mogli pomodlić się za kolejne  owocne i może oby lepsze trwanie Naszego Ogrodu przez kolejne 60 lat a może i nawet  więcej 😉

  _DSC6826bwn


  Pozdrawiamy  zapraszając na wiosenne, tym razem już normalne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

  Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.11.04 Spotykamy się na Walnym zebraniu w Niedzielę 08.11.2015r

Przypominamy  Państwu o  Nadzwyczajnym Walnym zebraniu które odbędzie się 08.11.2015r. o godzinie 13:00 w Pomorskim Parku technologicznym w Gdyni  Redłowie .

PPNT_Sala_Audycyjna_01

Więcej informacji  znajdą Państwo w poprzedniej naszej  informacji :

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym zebraniu 08.11.2015r

Przypominamy też,  że w Parafii  w Małym Kacku  o  godzinie 9:30  na tzw „Sumie” odbędzie się msza św. z intencji 60-lecia naszych  ogrodów. 

A zatem widzimy  się w Niedzielę i liczymy na Państwa pełen udział w obradach.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.11.04 Zamknięcie zaworów wody stało się faktem

Witamy Państwa i jednocześnie chcieliśmy przeprosić za małe opóźnienie z terminem zamknięcia wody. Niestety  ze względu na brak technicznych możliwości nie byliśmy  w stanie zamknąć zaworów dnia 31.10.2015 i  zrobiliśmy to  dopiero dnia 04.11.2015.

2015-10-11 19.02.27

A zatem zamknięcie wody  na ogrodzie R.O.D. Kaszubskie  w sezonie 2015 stało się faktem.

Przypominamy  wszystkim działkowcom o konieczności  zabezpieczenia kranów, spuszczeniu  wody  z rur, oraz o  zakazie pozostawiania niezabezpieczonych  wylotów rur po demontażu  kranów.

Wszelkie problemy i  awarie prosimy zgłaszać albo na standardowe formy kontaktu, lub  bezpośrednio do  naszego gospodarza. Kontakt  na gospodarza znajduje się na każdej tablicy informacyjnej na terenie ogrodu na laminowanych  kartach  kontaktowych  do Zarządu R.O.D. „Kaszubskie”.

Jeśli  na którejś tablicy brakuje takiej informacji to poprosimy o zgłoszenie tego  faktu, a postaramy  się jak najszybciej to  do uzupełnić. Odnotowaliśmy już pierwsze celowe akty  dewastacji  kontaktów do  Zarządu przez osoby trzecie , lub działkowców, więc prosimy Państwa o zwrócenie uwagi  na nasze tablice informacyjne, aby nie dochodziło do tego typu incydentów, lub zgłaszanie nam braku  informacji  i  wpisów na nich.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.28 Uwaga 31.10.2015r. ( Sobota ) Biuro R.O.D. „Kaszubskie” będzie nieczynne

W DNIU 31.10.2015r.

BIURO ZARZĄDU R.O.D. BĘDZIE NIECZYNNE 

_DSC1267bwn_Skrzynka

Decyzja o zamknięciu w ten dzień biura R.O.D. Kaszubskie podyktowana jest brakiem liczebnym osób decyzyjnych do obsługi ze strony Zarządu ze względu na wyjazdy i urlopy rodzinne związane ze świętem zmarłych.

Za powstałe w ten sposób utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy, zapraszając do odwiedzin i załatwienia spraw w R. O. D. w bieżąca środę, lub kolejną sobotę.

 _DSC1276bwn_otwarte_biuro

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.27 Uzupełniliśmy kolejne karty naszej historii w zakładce „Historia Ogrodu „Kaszubskie”

Nie wiem czy  wszyscy  zauważyli  dział na naszej  stronie poświęcony Historii Naszego Ogrodu. Mieści  się on w zakładce „Historia Ogrodu „Kaszubskie”. Są to autentyczne wpisy  z kroniki Naszego Ogrodu.

IMAG1868_1Znajdują się tam poza wpisami  z kroniki liczne zdjęcia przedstawiające życie Ogrodu  w tych  jakże zamierzchłych , ale jednak  będących  w pamięci  niejednego naszego  działkowca czasach.

Ogromnie zachęcamy do zaglądania do tego  działu, który  staramy się sukcesywnie do uzupełniać w wolnych  chwilach. Bieżące wpisy  z kroniki  zostały  uzupełnione z lat  1945 ( gdy to  postał Ogród) do 1968 roku. Niedługo  zapewne pojawią się kolejne. jest to już 3-cia edycja tej karty i zapewne będzie ich  jeszcze  wiele bo przecież wiele mamy tutaj  Państwu  do  zaprezentowania.

Zachęcamy też wnuków i  dzieci  dotychczasowych  działkowców do pokazania tego  działu na stronie swoim dziadkom i  Rodzicom, którzy podejrzewamy  często odnajdą się na zdjęciach tam prezentowanych i  zapewne opowiedzą niejedną historię z nimi  związaną. Chętnie też sami usłyszymy  historie z naszego ogrodu, których nie ma w Kronice, a które mogłyby rozszerzyć ten dział o kolejne karty.

Mamy nadzieję, że Państwo będą zaglądali tam teraz częściej, a my  co  jakiś czas będziemy  informować Państwa o kolejnych  uzupełnieniach tych niesamowitych  historii i  wspomnień.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.14. Obornik – Rozpoczynamy jesienną Akcję – Sobota 2015.10.17

Witam Państwa

OBORNIK workowany – Tzw „Czarne złoto ogrodników”

Obornik

W sobotę ( 17.10.2015r. ) o godzinie 10:00 na placu przed Biurem Zarządu podjedzie przedstawiciel miejscowego rolnictwa i będzie sprzedawał, albo bezpośrednio z wozu workowany Obornik , albo po umówieniu się z Państwem będzie rozwoził Państwu do działek po wcześniejszym zakupie workowany obornik.

Zapewne znają państwo już ten sposób dystrybucji tego „Czarnego Złota dla Ogrodników” , w tym sezonie postanowiliśmy zacieśnić współpracę z dostawcą i odbiór będzie możliwy bezpośrednio na terenie działek w wyznaczony konkretny dzień.

Akcja planowana jest na ok 2h ( do ok 12:00 ) jednak jeśli zainteresowanie będzie duże może uda się ja jeszcze powtórzyć.

A zatem zapraszamy do zaopatrywania się w ten naturalny nawóz.

Jak zapewnia nas dostawca jego wartości użyźniające glebę nie zmieniły się 😉

Poniżej przedstawiamy ofertę i kontakt dla tych którzy nie będą mogli przybyć w czasie akcji.

20150520_Obornik_Elzbieta_IMAG1881

Następna taka akcja na wiosnę o czym znów poinformujemy Państwa.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.14 Newsletter – Jest Nas już prawie 100 odbiorców :D

Witamy Wszystkich 🙂

KopertaGdy zakładaliśmy Newsletter’a, długi czas był wysyłany do kilku tylko osób. Teraz jest nam miło poinformować Państwa ze dociera już do ok 100 Działkowców z naszego ogrodu. Cieszy nas ten fakt bo co jakiś czas docierają Państwo do nas do Biura w różnych  sprawach i słyszymy pochlebne opinie o tym co tutaj dla Państwa prezentujemy i co też robimy  w ramach naszej pracy. Cały czas pracujemy nad tym, aby kontakt z Państwem był coraz lepszy i szybszy. Zdajemy sobie też sprawę z tego iż nie wszystko jest jeszcze idealne  i cały czas wsłuchujemy się w Państwa opinie. Nie tylko te dobre, które napędzają nasz zapał, ale i też w te krytyczne, bo to one wskazują nam właściwy kierunek do którego powinniśmy dążyć i to co powinniśmy zmienić.

Niedługo spotkamy się z Państwem na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam z pełnym gronem naszych  działkowców i będzie też okazja porozmawiać o kierunkach,  w których powinniśmy podążać w realizacji Państwa potrzeb.

Czekamy na Państwa opinie i może podpowiedzi. Czas jesieni i zimy dla Państwa na ogrodach jest zakończeniem prac na nich, dla nas jest to początek żmudnej pracy nad zagadnieniami, których nie byliśmy w stanie zrealizować podczas codziennych obowiązków i bieżącej obsługi interesantów.

Cieszymy się, że Biuro Zarządu staje się miejscem, w którym coraz częściej  widzimy uśmiechnięte twarze naszych  działkowców, nawet w momentach gdy przychodzą Państwo do nas z trudnymi, lub niemiłymi sprawami, to spotykamy się z przychylnością z Państwa strony. Na takiej właśnie współpracy  z Państwem nam zależy i do takich standardów będziemy dążyć.

Spotkanie w listopadzie będzie ukierunkowane na Inwestycje w Naszym Ogrodzie. Nie będzie tam dużo czasu na refleksje, ale postaramy się, aby mimo napiętego planu zebrania znalazł się tam też czas i na tą część. A więc do zobaczenia 8 Listopada 2015 r w PPNT o 13:00 ( informacje szczegółowe we wpisie poniżej )  i życzymy wszystkim owocnych obrad dla każdej ze stron.

Miło nam też Państwa powiadomić iż 08.11.2015 roku o godzinie 9:30 w kościele w Małym Kacku  w parafii pw. Chrystusa Króla odbędzie się msza św. z okazji 60-lecia naszego ogrodu. Część z obchodów tej rocznicy mogli Państwo zobaczyć na naszych poprzednich  wpisach.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

2015.10.14 UWAGA Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków R.O.D. „Kaszubskie”

PPNT_Sala_Audycyjna_01

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kaszubskie” ma zaszczyt zawiadomić oraz zaprosić do udziału Członków R.O.D. „Kaszubskie” w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które odbędzie się dnia 08.11.2015r. w Sali „C” Audytorskiej Budynek III Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego ( PPNT ) w Gdyni przy
Al. Zwycięstwa 96/98
(wejście przy Experymencie).
Zmiana miejsca podyktowana jest brakiem możliwości wynajęcia sali w dotychczasowym miejscu zebrań.

Pierwszy termin zebrania godzina 13:00. W przypadku braku wystarczającej frekwencji drugi termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 13:30.

Poniżej prezentujemy  rozmieszczenie budynków w PPNT :

PPNT_Plan_Budynkow

Wstęp na salę tylko dla Członków R.O.D. , oraz bliskich członków rodziny, a możliwość głosowania tylko dla Członków rodziny.

Poniżej  widok Budynku III i  rozmieszczenie sali audycyjnej  w której odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie :

PPNT_Plan_Budynek_III_Sala_Audycyjna

Dojazd i dojście do budynku możliwe są zarówno z przystanku w Redłowie oraz z przystanku Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego. Plan dojazdu i dojścia przedstawia poniższy szkic.

Plan_PPnt_zaznaczenie

Plan zebrania dostarczany jest na odwrocie zawiadomienia, które właśnie są do Państwa wysyłane.

Liczymy na Państwa obecność, gdyż sprawy poruszane na tym zebraniu są ważne zarówno dla Państwa, jak i dla całego Ogrodu. Państwa głos i decyzje podjęte będą miały wpływ na przyszłość i rozwój Ogrodu.

W tym samym dniu o godzinie 9:30 w Parafii Chrystusa Króla w Małym Kacku odbędzie się msza św. z okazji rocznicy 60-cio lecia Naszego Ogrodu.

Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Ps

Niestety ze względów technicznych i merytorycznych zebranie nie mogło się odbyć we wcześniej  zapowiadanym terminie 24.10.2015 jak i w dotychczasowym miejscu, za co przepraszamy, mając nadzieje iż nowe miejsce spotka się z Państwa aprobatą po przybyciu.

UWAGA

Uprasza się przybyłych na zebranie o  zabranie ze sobą w celu weryfikacji tożsamości Dowodu Osobistego , lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  ( Prawo Jazdy, Paszport) . Mamy nadzieję że obecność na tym zebraniu potraktują Państwo jako obowiązkową .

2015.10.11 Data zamknięcia wodociągu na terenie R.O.D. „Kaszubskie” to 31.10.2015r

2015-10-11 19.02.27Woda i krany

Zgodnie z decyzją Zarządu R.O.D. „Kaszubskie” woda w Ogrodzie zostanie zakręcona dnia 2015.10.31 . Uprasza się działkowców aby po tej dacie dokonali poniższych i niezbędnych działań zabezpieczających  wodociąg przed zarówno aura zimy i mrozów, jak i niekontrolowanym wypływem wody w okresie wiosennym gdy to znowu włączony zostanie ponownie przepływ wody w wodociągu :

– należy zabezpieczyć krany od ewentualnej kradzieży przed złodziejami zbierającymi złom, poleca się czasowe wykręcenie kranów.

– w przypadku wykręcenia kranu należy zabezpieczyć wypływ wody korkiem hydraulicznym do rur o odpowiedniej szczelności i rozmiarze, tak aby w momencie ponownego otwarcia wody zabezpieczyć przed jej wypływem w okresie wiosennym.

– należy powyższe prace wykonać po dacie zamknięcia wody  spuszczając przed nimi wodę z rur tak aby nie zamarzła ona w okresie zimowym niszcząc wodociąg. Jest to najczęstszą przyczyna wiosennych awarii wodociągu. Warto zatem zapobiegać niż paść ofiarą awarii i ponownych zamknięć wodociągu podczas jego naprawy, jak i dodatkowych kosztów wody, która będzie miała wpływ na cenę w ogólnym rozliczeniu działki i opłat za nią.

Pozdrawiamy
Zarząd R.O.D. „Kaszubskie”

Oficjalna Strona Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kaszubskie" w Gdyni